STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRE ĮVYKO KOLEGIJOS ATSISKAITOMASIS SUSITIKIMAS | Šiaurės Lietuvos kolegija

STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRE ĮVYKO KOLEGIJOS ATSISKAITOMASIS SUSITIKIMAS

2019-12-04

2019 m. gruodžio 3 d. Studijų kokybės vertinimo centre (SKVC) vyko Šiaurės Lietuvos kolegijos atstovų atsiskaitomasis susitikimas, kurio metu buvo vertinamos Kolegijoje vykdomos studijos ir su studijomis susijusi veikla, aptarta Kolegijos pateikta Kokybės stebėsenos ir užtikrinimo ataskaita (2019). Kolegijos atstovų vizitas organizuotas pagal SKVC nustatytą kasmetinę Šiaurės Lietuvos kolegijos atskaitomybę, kurios pagrindinės formos ir teiktinos informacijos turinys apibrėžtas 2017 m. liepos 21 d. SKVC rašte Nr. S-2681 „Dėl baigiamų vykdyti studijų programų kokybės stebėsenos“.
SKVC specialistų, dalyvavusių susitikime, grupę sudarė: Rasa Penkauskienė, Studijų kokybės vertinimo centro Institucinio vertinimo skyriaus vedėja; Julija Kovalenko, Studijų kokybės vertinimo centro Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė (teisininkė); Rugilė Blusevičienė, Studijų kokybės vertinimo centro Institucinio vertinimo skyriaus vyr. Specialistė; Aušra Leskauskaitė, Studijų kokybės vertinimo centro Studijų vertinimo skyriaus patarėja.
Susitikime buvo apžvelgta Šiaurės Lietuvos kolegijos studijų ir su studijomis susijusi veikla ataskaitiniu laikotarpiu ir tolesnis šios veiklos vykdymas iki 2020 m. birželio 30 d. Gilintasi į studijų planavimo ir organizavimo aspektus, aptarti Kolegijos strateginiai planai, jų įgyvendinimo galimybės, tolesnės veiklos perspektyvos. Kolegijos atstovams pateikti klausimai apie vidinio studijų kokybės užtikrinimo sistemą ir procedūras, siekiant užtikrinti numatomų studijų programų ir atskirų studijų dalykų rezultatų pasiekimą, studentų aprūpinimą studijoms reikalingais ištekliais, Kolegijos santykius su vidiniais ir išoriniais socialiniais dalininkais, Kolegijos įsipareigojimus bei jų vykdymą. Susitikime aktualizuoti studijų pagal individualų planą organizavimo ypatumai, studentų baigiamųjų įsipareigojimų vykdymas (Baigiamojo darbo rengimas, Baigiamosios praktikos atlikimas), pastaraisiais metais Kolegijoje išplėtotos projektinės veiklos integravimas į studijas ir su studijomis susijusią veiklą, komunikacija su tikslinėmis auditorijomis, informacijos apie Kolegijoje vykdomus strateginius pokyčius sklaida.
Susitikime su SKVC specialistais dalyvavo Kolegijos direktorius dr. Mykolas Dromantas, Direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai doc. Audronė Rimkevičienė ir Studijų programų koordinatorė Ieva Skabeikienė.