PROJEKTAS „NEDYGLIUOTA“ PAAUGLYSTĖ: BENDRAVIMO SIENAS GRIAUNANTYS UŽSIĖMIMAI ŠEIMAI: PAGRINDINIAI REZULTATAI | Šiaurės Lietuvos kolegija

PROJEKTAS „NEDYGLIUOTA“ PAAUGLYSTĖ: BENDRAVIMO SIENAS GRIAUNANTYS UŽSIĖMIMAI ŠEIMAI: PAGRINDINIAI REZULTATAI

2019-12-05

Pastaraisiais metais Šiaulių mieste sėkmingai plėtojamos socialinės ir psichosocialinės paslaugos, į kurių teikimą efektyviai integruojamos ir nevyriausybinės organizacijos. Socialinės, psichologinės, psichoterapinės pagalbos poreikį Šiaulių miesto gyventojams (ypač nemokamos) įrodo didelė ir ilgainiui auganti tokio pobūdžio paslaugų paklausa. Keičiantis požiūriui visuomenėje vis daugiau žmonių, patiriančių asmenines, šeimynines krizes, siekdami išspręsti kylančias problemas ar prevenciniais tikslais kreipiasi profesionalios pagalbos į specialistus. Kaip teigė A. Freud, „Neturėti paauglystėje problemų yra problema“. Paauglystės laikotarpis dažniausiai yra labai komplikuotas tiek pačiam paaugliui, tiek jo šeimos nariams. Labai dažnai paaugliai jaučiasi bejėgiai, sutrikę, dažnai pyksta be aiškios priežasties, išgyvena sumaištį, nerimą, jų elgesyje išryškėja agresija, chaotiškumas. Vienas ryškesnių paauglystės bruožų – polinkis į depresiją. Dažnas paauglys jaučiasi vienišas ir aplinkinių nesuprastas, jis mėgina ieškoti naujų tapatinimosi objektų ar asmenybės išraiškos būdų, tačiau ne visada pasirenka tinkamus sprendimus. Būtent paauglystės laikotarpiu kaip maištavimas, protestavimas ar neigimas gali pasireikšti nusikalstamas elgesys, alkoholio ar kitų uždraustų preparatų vartojimas. Šeimos nariams „susikalbėti“ su paaugliu tampa ypač sudėtinga. Dažnai paauglį auginantys tėvai (įtėviai, globėjai), seneliai ir kiti artimieji taip pat išgyvena sumaištį ir bejėgiškumo jausmą. Jie nežino, kaip paauglį „prakalbinti“, paskatinti atsiverti, padrąsinti, paguosti, nukreipti tinkama linkme ar sulaikyti nuo delinkventinio elgesio.
VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ įgyvendino projektą „Nedygliuota“ paauglystė: bendravimo sienas griaunantys užiėmimai šeimai. Projektas vykdytas laimėjus Šiaulių miesto savivaldybės paskelbtą Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkursą. Projekte organizuoti grupiniai užsiėmimai „Nedygliuota“ paauglystė atitinka du priortitetus: Pagalbos vaikui ir šeimai plėtra; Socialiai pažeidžiamų, vienišų, senyvo amžiaus žmonių užimtumo didinimas.
Projektu buvo siekiama suteikti efektyvią psichologinę pagalbą Šiaulių miesto šeimoms, auginančioms paauglį vaiką (vaikus), padedant spręsti dėl paauglystės kylančias problemas, sukuriant platesnes prasmingo ir tikslingo užimtumo galimybes bei plėtojant teigiamą požiūrį į psichosocialinių paslaugų naudojimą. Du kartus (2 grupėms po 25 asmenis) suorganizuotas integruotų grupinių užsiėmimų ciklas „Nedygliuota“ paauglystė 13-17 metų paaugliams vaikams ir jų tėvams (įtėviams, globėjams, seneliams, kitiems suaugusiems šeimos nariams), užtikrinant pozityvius jų elgsenos pokyčius. Renginių ciklą sudarė 8 užiėmimai. Po 3 užsiėmimimus buvo organizuota atskirai paaugliams ir atskirai jų tėvams bei kitiems paauglius lydėjusiems suaugusiems asmenims, o 2 užsiėmimai (pirmasis ir paskutinis) buvo jungtiniai, t.y. juose dalyvavo tiek paaugliai, tiek tėvai (įtėviai, globėjai, seneliai, kiti suaugę šeimos nariai).
Kiekviename 16 val. užsiėmimų cikle buvo taikomi šiuolaikinių žmonių poreikius ypač gerai atitinkantys kompleksiniai veikimo būdai, kuriuose dalyvauja protas, jausmai, emocijos – taikomi meno terapijos elementai (piešimo, judesio, muzikos ir kt.), tikslingai naudojama kino arba filmų terapija, organizuojami įvairūs komandiniai, pasitikėjimo žaidimai. Didelis dėmesys buvo skiriamas kokybiško grįžtamojo ryšio užtikrinimui.
Grupiniuose užsiėmimuose buvo skatinamos ir dalyvavo šeimos, priskiriamos šioms socialiai pažeidžiamų žmonių grupėms: pajamų ir kitus materialinius nepriteklius patiriantys gyventojai arba kitaip žemiau ar arti santykinio skurdo ribos gyvenantys asmenys; ilgalaikiai bedarbiai ir gyvenantys žemo intensyvumo namų ūkiuose; socialinę riziką patiriančios šeimos, auginančios vaikus; žmonės su negalia. Taip pat sudarytos sąlygos į šeimoje kylančių bendravimo su paaugliu problemų sprendimą įsitraukti ir vyresnio amžiaus žmonėms (pvz., seneliams).
Apibendrinant galima teigti, kad įgyvendinant Projektą suteikta efektyvi psichologinė pagalba 50 Šiaulių miesto šeimų narių, padedant spręsti su paauglyste susijusias šeimoje kylančias problemas: 20 paauglių vaikų (nuo 13 iki 17 metų); 30 paauglių vaikų tėvų (įtėvių, globėjų, senelių, kitų suaugusių giminačių, kurie gyvena kartu su paaugliais vaikais). Suorganizuoti užsiėmimai turėjo teigiamos įtakos apie 20 Šiaulių miesto šeimų psichologinei sveikatai, mikroklimatui bei šeimų gerovei, tiesiogiai prisidėjo prie paauglių konfliktiško, probleminio elgesio koregavimo ir su tuo susijusių pasekmių mažinimo. Kai kurie grupinių užsiėmimų dalyviai buvo paskatinti kreiptis į kitus specialistus, pasinaudoti BŠN teikiama individualia psichologo konsultacija, o tai užtikrino dar kompleksiškesnę asmeniui (šeimai) teikiamą pagalbą, padėjo efektyviau spręsti net ir gilesnes bei įsisenėjusias problemas. Įvykusių užsiėmimų kokybę ir veiksmingumą patvirtina dalyvių refleksijos. Užsiėmimuose dalyvavę paaugliai ir juos lydėję suaugusieji patvirtino, kad jiems buvo suteikta psichologinio pobūdžio pagalba, pravarti siekiant palaikyti nekonfliktiškus tarpusavio santykius, padedanti spręsti su paauglyste ir tarpasmeniniais santykiais šeimoje susijusias problemas. Užsiėmimų dalyviai pripažino, kad sužinojo apie konstruktyvų kylančių problemų sprendimą, išmoko geriau valdyti savo emocijas, teigiama linkme pasikeitė jų požiūris į psichosocialinių paslaugų naudojimą sprendžiant šeimoje kylančias problemas ar konfliktų prevencijos tikslais. Pozityvu tai, kad prie Projekto veiklų realizavime dalyvavo 4 savanoriai. Jų įtraukimas į Projekto vykdymą prisidėjo prie teigiamo požiūrio į savanorysę ir bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis plėtojimo Šiaulių mieste.
Šio projekto patirtis ir jame organizuoti tęstiniai grupiniai užsiėmimai „Nedygliuota“ paauglystė“ patvirtino, kad tokio pobūdžio veiklos Šiaulių mieste yra labai reikalingos. Akivaizdu, kad vietinės bendruomenės šeimose, auginančiose paauglius vaikus, kyla įvairiausių problemų, tad psichologinio pobūdžio pagalba šioms šeimoms yra būtina – tiek paauglius, tiek jų tėvus (įtėvius, globėjus, senelius) įtraukiantys jungtiniai užsiėmimai, yra veiksmingi ir padeda „griauti bendravimo sienas šeimose“ tarp paauglių ir suaugusių šeimos narių.
VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija, veikdama kaip nevyriausybinė organizacija, prioritetiškai orientuojasi į socialinių, psichosocialinių, sociokultūrinių paslaugų plėtrą, todėl šiame Projekte įgyvendinti grupiniai užsiėmimai, skirti Šiaulių miesto šeimoms, auginančioms paauglį vaiką (vaikus), reikšmingai papildė šioje įstaigoje ir joje veikiančių Bendruomeninių šeimos namų pietiniame rajone teikiamų paslaugų paketą. Planuojama, kad tokie grupiniai užsiėmimai įstaigos iniciatyva perspektyvoje bus periodiškai kartojami, prisidedant prie Šiaulių miesto šeimoms aktualių problemų sprendimo, šeimų psichologinės sveikatos gerinimo ir jų gerovės kūrimo.