MOKYMAI PAGAL PROJEKTĄ „NVO SINERGIJA: SKAIDRUS VIEŠASIS VALDYMAS“ SĖKMINGAI TĘSIASI | Šiaurės Lietuvos kolegija

MOKYMAI PAGAL PROJEKTĄ „NVO SINERGIJA: SKAIDRUS VIEŠASIS VALDYMAS“ SĖKMINGAI TĘSIASI

2020-01-21

2020 m. sausio 10 d. ir sausio 17 d. Šiaurės Lietuvos kolegijoje pagal projektą „NVO sinergija: skaidrus viešasis valdymas“ (paraiškos kodas 10.1.2-ESFA-K-917-03-0015) buvo organizuoti NVO institucinių gebėjimus tobulinantys mokymai pagal antrąją temą „Pasiūlymo viešojo valdymo klausimais argumentacija: įtikinimas, samprotavimas ir logika“. 16 val. mokymus vedė kompetentinga viešojo administravimo srities specialistė, daktarė Vita Juknevičienė. Mokymuose dalyvavo 15 NVO narių, atstovaujančių projekto pareiškėją VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ ir 3 projekto partnerių organizacijas („Apskritasis stalas“, "Visuomeninės iniciatyvos", "Lieporių bendruomenės centras"). Vykdydama projekto 1.2. veiklą („Mokymų, skirtų NVO institucinių gebėjimų stiprinimui, vykdymas“) mokymus organizavo už šios veiklos įgyvendinimą atsakinga VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“.
Mokymuose „Pasiūlymo viešojo valdymo klausimais argumentacija: įtikinimas, samprotavimas ir logika“ NVO atstovams buvo suteikta žinių ir gebėjimų apie tai, kaip NVO efektyviai ir rezultatyviai galėtų įsitraukti į pasiūlymų viešojo valdymo klausimais teikimą. Aktualizuoti esminiai reikalavimai ir principai, kuriais vadovaujantis turi būti rengiami pasiūlymai dėl viešojo valdymo sprendimo. Pateikti tinkamai ir netinkamai parengtų pasiūlymų pavyzdžiai. Dalintasi mokymuose dalyvaujančių NVO atstovų turima pasiūlymų rengimo bei teikimo gerąja ir blogąja patirtimi, identifikuoti sėkmingo (nesėkmingo) pasiūlymo viešojo valdymo klausimais esminiai bruožai, valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos galima reakcija į pateiktą pasiūlymą. Atliktos aktualios mokymų dalyvių praktinius gebėjimus ugdančios individualios ir grupinės užduotys. Gilintasi į tai, kaip optimizuoti pasiūlymų viešojo valdymo klausimais rengimą, jungiant šio proceso pagrindinius analitinius elementus - įtikinimą, samprotavimą, logiką, kaip į pasiūlymų rengimo ir teikimo etapus galėtų būti integruojama advokacijos strategija. Diskutuota apie tai, su kokiomis problemomis dažniausiai susiduriama, siekiant išspręsti vieną ar kitą viešąją problemą bei teikiant į jos sprendimą orientuotą pasiūlymą valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai.
Lektorės organizuotos mokymų dalyvių refleksijos patvirtino mokymų kokybę, mokymų turinio aktualumą ir reikšmę, tobulinant NVO institucinius gebėjimus ir rengiantis kitų šio projekto veiklų įgyvendinimui: veiklai Nr. 1.3. - Stažuočių, skirtų NVO institucinių gebėjimų stiprinimui, įgyvendinimas; veiklai Nr. 2.1., 2.2., 2.3. - Pasiūlymų iš atitinkamų viešojo valdymo sričių parengimas ir pateikimas; veiklai Nr. 2.4. - Bendro pasiūlymo iš viešojo valdymo srities "Gero valdymo principų taikymas ir demokratijos plėtra", kuriuo remiantis bus priimtas viešojo valdymo sprendimas ar parengtas viešojo valdymo sprendimų projektas, parengimas ir pateikimas.
Įgyvendinant šią projekto veiklą („1.2. Mokymų, skirtų NVO institucinių gebėjimų stiprinimui, vykdymas“) 2020 m. sausio 31 d. ir vasario 7 d. bus organizuojami tęstiniai mokymai pagal trečiąją temą „Efektyvus viešųjų konsultacijų organizavimas ir vykdymas“. Iki 2020 m. kovo mėn. vidurio planuojama įgyvendinti visą mokymų ciklą, susidedantį iš 4 tematikų, nustatytų atsižvelgiant į NVO trūkstamus institucinius gebėjimus, pasirinktas viešojo valdymo politikos sritis ir numatytų rengti pasiūlymų kryptis.