Projektas „SalesLabs“ | Šiaurės Lietuvos kolegija
Alt

SalesLabs for employability competencies development/ SalesLabs No: LLI-184

 

Šiaurės Lietuvos kolegija kartu su Rezeknės technologijų akademija pradėjo įgyvendinti Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo abipus sienos programos 2014-2020 (Interreg V-A) projektą „SalesLabs for employability competencies development/ SalesLabs No: LLI-184“. Projekto lietuviškas pavadinimas – Pardavimų laboratorijos darbo kompetencijų ugdymui. 

Projektą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas. Finansavimo suma – 524866.74.
Projektą įgyvendina du partneriai: Rezeknės technologijų akademija ir Šiaurės Lietuvos kolegija.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2017-07-01 – 2019-06-30.

Projekto tikslas – stiprinti darbo jėgos kompetencijas, efektyviau reaguoti į darbo rinkos poreikius pertvarkant ir įgyvendinant aukštųjų mokyklų dalykus, sukuriant suaugusiųjų mokymosi programą ir infrastruktūrą Latgalės ir Šiaulių regionuose. Pagrindinis tikslas prisideda prie Programos tikslo 2.2. – apie 1000 tikslinės grupės dalyvių plėtos savo kompetencijas, būtinas prisitaikyti prie darbo rinkos poreikių, dalyvaus projekto veiklose, susipažins su projekto metu sukurtais produktais (SalLab's).

Pagrindiniai projekto rezultatai yra šie:

  • 20 atnaujintų studijų dalykų (10 LT+10 LV) abiejose institucijose. Dalykai bus atnaujinti integruojant probleminio mokymosi (PBL) metodą.
  • sukurta ir įgyvendinta suaugusiųjų mokymo programa, apmokyti 40 dalyvių.
  • įkurtos 2 (1 LV ir 1 LT) pardavimų laboratorijos (SalesLabs), kuriose vyks praktiniai probleminio mokymosi seminarai, bendros studentų ir verslininkų iš abiejų šalių darbinės sesijos, verslo problemų sprendimų pristatymas ir išvystytų produktų pristatymas. Pardavimų laboratorija bus atvira Šiaulių ir Rezeknės regionų gyventojams.

Projektas sujungs Rezeknės technologijų akademijos ir Šiaurės Lietuvos kolegijos gerąsias patirtis ir stipriąsias kompetencijas ir leis jomis keistis bendradarbiaujant pardavimų laboratorijose, jungtinių mokymų ir vizitų metu, leis geriau pažinti kito regiono verslo ir darbo rinkos aplinką ir didins galimybę įsidarbinti projekte dalyvaujantiems tikslinių grupių atstovams.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Šiaurės Lietuvos kolegija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

www.lalit.eu
www.europa.eu

 

Tarptautinė jungtinė Mokymosi visą gyvenimą programa „Jaunimo verslumo tobulinimo laboratorija“

Mokymų programa (toliau – Programa) skirta skirtingą išsilavinimą įgijusiems jauniems asmenis, siekiant užtikrinti jų geresnę integraciją į darbo rinką ir pagerinti pasirengimą profesinei veiklai bei karjerai. Programa skatinama jaunimo verslumo kultūra ir iniciatyvos, ugdomas verslumas, formuojami ir tobulinami verslo įmonių veiklos problemų sprendimo įgūdžiai, lavinamas kritinis ir analitinis mąstymas, ugdomas kūrybiškumas. Į mokymus integruoti tarptautinio verslo ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo aspektai.
Programos apimtis – 120 val.
Įgyvendinimo trukmė – 3-5 mėn.

Programa parengta pagal Šiaurės Lietuvos kolegijos ir Rezeknės technologijų akademijos kartu įgyvendinamą Interreg V-A 2014-2020 projektą „SalesLabs for employability competencies development“ (LLI 184), realizuojant projekto veiklą A.T2.1 „Jungtinės mokymosi visą gyvenimą programos kūrimas“. Mokymai, kurių pavadinimas „Jaunimo verslumo tobulinimo laboratorija“ (LT) bus vykdomi realizuojant projekto A.T2.2 veiklą – „LLP programos įgyvendinimas“. Mokymų programos tematikos remiasi projekte vykdomų veiklų T 1.2. „Studijų dalykų atnaujinimas pagal probleminio mokymosi metodą“ ir T 1.3 „Atnaujintų studijų dalykų tobulinimas ir išbandymas pardavimų laboratorijoje (SalesLabs)“ rezultatais – Programą sudaryta panaudojus 20 pagal probleminio mokymo metodą atnaujintų studijų dalykų medžiaga ir šių dalykų dėstymo, taikant probleminio mokymo metodą, gerąja patirtimi.
Programa prioritetiškai orientuojamasi į šiuolaikinei darbo rinkai reikalingų praktinių gebėjimų ugdymą. Pagrindiniai mokymų elementai: auditorinis mokymas bei kontaktiniai užsiėmimai – 40 val., praktiniai mokymai Pardavimų laboratorijoje („SalesLabs“) – 48 val., tarptautinės jungtinės (Latvijos ir Lietuvos atstovų) verslo problemų sprendimų kūrybinės dirbtuvės – 32 val. Parengta Programa bus pritaikyta pagal ją apmokant 40 jaunimo atstovų (20 Šiaulių regiono ir 20 Latgalos regiono).

Programos tikslinės grupės:
1. Šiaulių ir Latgalos regionų jaunimo atstovai, turintys aukštąjį išsilavinimą.
2. Šiaulių ir Latgalos regionų jaunimo atstovai, turintys žemesnį išsilavinimą (neturintys aukštojo išsilavinimo).

Tikslinės grupės prioritetinės charakteristikos:
1) jaunimo atstovai, turintys arba potencialiai galintys turėti įsidarbinimo sunkumų;
2) jaunimo atstovai, pasižymintys verslumo iniciatyvomis (pradėję steigti verslą ar ketinantys steigti verslą);
3) jaunimo atstovai, planuojantys karjeros ar profesinės realizacijos pokyčius. Iš viso pagal mokymų programą bus apmokyta 20 Šiaulių regiono ir 20 Latgalos regiono jaunimo atstovų. Jaunimui priskiriami asmenys, kurių amžius neviršija 35 metų. Mokymų dalyvis gali būti bet kuris jaunimo atstovas, atitinkantis aukščiau paminėtus požymius. Kiti mokymų dalyvių atrankos kriterijai ar apribojimai netaikomi – vadovaujamasi bendruoju nediskriminavimo principu.
Mokymų programos turinys apima naujo produkto (prekės, paslaugos) kūrimo, komercializacijos bei pardavimo aspektus. Programa orientuota į marketingo, rėmimo ir reklamos, verslo komunikacijų ir etikos, viešųjų ryšių, pardavimų valdymo, projektų valdymo, elektroninio verslo, tarptautinio verslo žinių ir gebėjimų tobulinimą. Pagal Programą taip pat bus mokoma dirbti su kasos aparatais ir savitarnos terminalais. Programa bus vykdoma dviem lygiais: pradedančių lygis (neturintiems aukštojo išsilavinimo asmenims) ir pažengusių lygis (turintiems aukštąjį išsilavinimą asmenims). Derinantis prie skirtingo išsilavinimo asmenų poreikių, mokymo procese naudojamas individualizavimo principas, diferencijuojamos užduotys, siekiant didesnio mokymo proceso dalyvių įsitraukimo ir kuo geresnių ugdymo rezultatų.
Organizuojant mokymus pagal Programą taikomi optimalūs mokymo medžiagos perteikimo būdai bei formos ir mokymo metodai. Taikomas komandinis darbas. Mokymuose naudojamas probleminio mokymo metodas, analizuojamos realios verslo situacijos, nagrinėjami konkretūs verslo įmonių veiklos ir jų problemų atvejai.
Tikslas - tobulinti jaunimo įsidarbinimo galimybes ir konkurencingumą darbo rinkoje didinančias kompetencijas, suteikiant jiems šiuolaikinių žinių ir gebėjimų, gerinančių verslumo ir verslo įmonių veiklos problemų sprendimo įgūdžius.

Uždaviniai:
1. Numatyti auditorinio mokymo bei kontaktinių užsiėmimų (40 val.) tematikas ir ugdymo proceso organizavimą
2. Numatyti praktinio mokymo Pardavimų laboratorijoje (48 val.) turinį ir jo įgyvendinimą.
3. Numatyti tarptautinių jungtinių (Latvijos ir Lietuvos atstovų) verslo problemų sprendimų kūrybinių dirbtuvių (32 val.) pagrindines veiklas ir jų organizavimą.
4. Skleisti informaciją apie Programą ir jos įgyvendinimo rezultatus, formuojant palankų požiūrį į mokymąsi visą gyvenimą ir nuolatinį profesinį tobulėjimą.

Auditorinis mokymas bei kontaktiniai užsiėmimai

PARDAVIMŲ LABORATORIJOJE („SALESLABS“) TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KNYGA („Service Book“)

2019 m. vasario 12 d. startavo Šiaurės Lietuvos kolegijos organizuojami mokymai „Jaunimo verslumo tobulinimo laboratorija“. Mokymų tikslas – tobulinti jaunimo įsidarbinimo galimybes ir konkurencingumą darbo rinkoje didinančias kompetencijas, suteikiant jiems šiuolaikinių žinių ir gebėjimų, gerinančių verslumo ir verslo įmonių veiklos problemų sprendimo įgūdžius. Mokymuose dalyvauja skirtingą išsilavinimą turintis Šiaulių regiono jaunimas, norintis išmokti efektyviai spręsti verslo įmonių veiklos problemas, įgyti šiuolaikinei darbo rinkai reikalingų žinių ir gebėjimų bei tinkamai pasirengti darbo rinkai. Tęstinis mokymų „Jaunimo verslumo tobulinimo laboratorija“ ciklas apima teorinius ir praktinius užsiėmimus, tarptautines kūrybines dirbtuves (iš viso 120 val.). Pagal parengtą Mokymosi visą gyvenimą programą (Life-Long Learning - LLP) bus apmokyta 40 asmenų: 20 Šiaulių regiono ir 20 Latgalos regiono.
Programa skatinama jaunimo verslumo kultūra ir iniciatyvos, ugdomas verslumas, formuojami ir tobulinami verslo įmonių veiklos problemų sprendimo įgūdžiai, lavinamas kritinis ir analitinis mąstymas, ugdomas kūrybiškumas. Į mokymus integruoti tarptautinio verslo ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo aspektai. Mokymų programos turinys apima naujo produkto (prekės, paslaugos) kūrimo, komercializacijos bei pardavimo aspektus. Programa orientuota į marketingo, rėmimo ir reklamos, verslo komunikacijų ir etikos, viešųjų ryšių, pardavimų valdymo, projektų valdymo, elektroninio verslo, tarptautinio verslo žinių ir gebėjimų tobulinimą. Taip pat mokymų dalyviai bus mokomi dirbti su prekybos įranga.
Mokymai vykdomi pagal Šiaurės Lietuvos kolegijos kartu su Rezeknės technologijų akademija įgyvendinamą Interreg V-A 2014-2020 projektą „SalesLabs for employability competencies development“ (LLI 184), realizuojant A.T2.2 veiklą – „LLP programos įgyvendinimas“. Mokymų programos tematikos remiasi projekte vykdomų veiklų T 1.2. “Studijų dalykų atnaujinimas pagal probleminio mokymosi metodą” ir T 1.3 „Atnaujintų studijų dalykų tobulinimas ir išbandymas pardavimų laboratorijoje (SalesLabs)“ rezultatais – LLP sudaryta panaudojus 20 pagal probleminio mokymo metodą atnaujintų studijų dalykų medžiaga ir šių dalykų dėstymo, taikant probleminio mokymo metodą, gerąja patirtimi.

Kiti mokymai „Jaunimo verslumo tobulinimo laboratorija“ vyks:
1. 2019 m. vasario 26 d. (antradienis) nuo 13 iki 19 val.
2. 2019 m. vasario 27 d. (trečiadienis) nuo 13 iki 19 val.
3. 2019 m. vasario 28 d. (ketvirtadienis) nuo 13 iki 19 val.
4. 2019 m. kovo 13 d. (trečiadienis) nuo 13 iki 19 val.
5. 2019 m. kovo 14 d. (ketvirtadienis) nuo 13 iki 19 val.
6. 2019 m. kovo 20 d. (trečiadienis) nuo 13 iki 19 val.
7. 2019 m. kovo 21 d. (ketvirtadienis) nuo 13 iki 19 val.
8. 2019 m. balandžio 9 d. (antradienis) nuo 13 iki 19 val.
9. 2019 m. balandžio 10 d. (trečiadienis) nuo 13 iki 19 val.
10. 2019 m. balandžio 16 d. (antradienis) nuo 13 iki 19 val.


Pagal šią mokymų programą vykdomos tarptautinės kūrybinės dirbtuvės numatytos:
- 2019 m. balandžio 18-19 d. Šiaurės Lietuvos kolegijoje (ŠLK)
- 2019 m. gegužės 23-24 d. Rezeknės technologijų akademijoje (RTA)

Praktiniai mokymai Pardavimų laboratorijoje („SalesLabs“)

Tarptautinės jungtinės (Latvijos ir Lietuvos atstovų) verslo problemų sprendimų kūrybinės dirbtuvės


Alt

ĮVYKO PIRMOSIOS TARPTAUTINĖS KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS PAGAL „SALESLABS“ PROJEKTE ĮGYVENDINAMĄ MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ PROGRAMĄ

2019 m. balandžio 18-19 dienomis pagal V-A 2014-2020 projektą “SALESLABS FOR EMPLOYABILITY COMPETENCIES DEVELOPMENT“ (LLI 184) Šiaurės Lietuvos kolegijoje įvyko kūrybinės dirbtuvės, kuriose dalyvavo 20 Šiaulių regiono ir 20 Latgalos regiono jaunimo atstovų. Renginyje dalyvavo jaunimas, turintis arba potencialiai galintis turėti įsidarbinimo sunkumų, pasižymintis verslumo iniciatyvomis (pradėję steigti verslą ar ketinantys steigti verslą asmeys), planuojantis karjeros ar profesinės realizacijos pokyčius. Tarptautinėse kūrybinėse dirbtuvėse buvo organizuotos įvairios ugdomosios, kūrybinės, verslumo bei kitų įsidarbinimui ir sėkmingai profesinei karjerai reikalingų kompetencijų tobulinimo veiklos. Renginio dalyviai atliko į verslo įmonių veiklos problemų sprendimą orientuotas užduotis, diskutavo apie sėkmingo verslo kūrimo prielaidas, keitėsi informacija ir žiniomis apie savo šalies verslo aplinką ir tendencijas, diskutavo apie Lietuvos ir Latvijos verslo sektorių bendradarbiavimo ir tarptautinės prekybos plėtros galimybes.
Kūrybinės dirbtuvės vykdytos kaip viena iš praktinio pobūdžio ugdomųjų veiklų, realizuojamų pagal Mokymosi visą gyvenimą programą (120 val.).
Antrosios jungtinės tarptautinės kūrybinės dirbtuvės vyks 2019 m. gegužės 23-24 d. Rezeknės technologijų akademijoje.

 

REZEKNĖJE ĮVYKO BAIGIAMOSIOS TARPTAUTINĖS KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS PAGAL „SALESLABS“ PROJEKTE ĮGYVENDINAMĄ MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ PROGRAMĄ

2019 m. gegužės 23-24 dienomis pagal V-A 2014-2020 projektą “SALESLABS FOR EMPLOYABILITY COMPETENCIES DEVELOPMENT“ (LLI 184) Rezeknės technologijų akademijoje įvyko antrosios (baigiamosios) išvykstamosios tarptautinės kūrybinės dirbtuvės pagal Mokymosi visą gyvenimą programą (Life-long Learning programme – LLP). Jose dalyvavo 20 Šiaulių regiono ir 20 Latgalos regiono jaunimo atstovų. Šiaulių regiono komandą sudarė mokymų „Jaunimo verslumo tobulinimo laboratorija” (120 val.) dalyviai.
2 dienų trukmės reginyje buvo organizuotos praktinius gebėjimus gerinančios, kūrybiškumą ir verslumą skatinančios veiklos, siekiant pagrindinio projekte parengtos Mokymosi visą gyvenimą programos tikslo – tobulinti jaunimo įsidarbinimo galimybes ir konkurencingumą darbo rinkoje didinančias kompetencijas, suteikiant jiems šiuolaikinių žinių ir gebėjimų, gerinančių verslumo ir verslo įmonių veiklos problemų sprendimo įgūdžius. Šio ugdomojo renginio dalyviai, dirbdami komandose, atliko kūrybines užduotis, susijusias su verslu, jo plėtra, naujo produkto komercializavimu. Atlikdami užduotis jaunimo atstovai turėjo galimybę tiesiogiai išbandyti SalesLabs patalpose (LV) esančią įrangą.
Tarptautinėse kūrybinėse dirbtuvėse buvo taikomas probleminio mokymo metodas. Ugdomosiose veiklose bei praktiniuose užsiėmimuose buvo sprendžiamos verslo įmonių veiklos problemos. Renginio dalyviai susipažino tiek su Lietuvos, tiek su Latvijos verslo apinka ir tendencijomis, diskutavo apie tarptautinės prekybos bei kaimyninių šalių ekonominio bendradarbiavimo galimybes.

Kokybės vadyba: problemų sprendimu grįstas mokymas. Ekspertė Lina Šneideraitienė.

Pardavimų valdymas: problemų sprendimu grįstas mokymas. Ekspertė Diana Cibulskienė.

Projektų valdymas: problemų sprendimu grįstas mokymas. Ekspertė Aina Būdvytytė.

Rinkodara: problemų sprendimu grįstas mokymas. Ekspertė Milda Damkuvienė.

Verslo komunikacijos ir etika: problemų sprendimu grįstas mokymas. Ekspertė Evandželina Petukienė.

Duomenų bazės ir informacinės sistemos: problemų sprendimu grįstas mokymas. Ekspertas Liudas Kaklauskas.

Elektroninis verslas: problemų sprendimu grįstas mokymas. Ekspertė Beatričė Poškuvienė.

Kompiuterinė grafika: problemų sprendimu grįstas mokymas. Ekspertas Saulius Čeplinskas.

Tarptautinio verslo vadyba: problemų sprendimu grįstas mokymas. Ekspertė Aida Jankauskienė.

Tinklapių kūrimo pagrindai: problemų sprendimu grįstas mokymas. Ekspertė Danutė Kaklauskienė.

Projektų valdymas: problemų sprendimu grįstas mokymas. Ekspertė Aina Būdvytytė.

Pardavimų valdymas: problemų sprendimu grįstas mokymas. Ekspertė Diana Cibulskienė.

Verslo komunikacijos ir etika: problemų sprendimu grįstas mokymas. Ekspertė Evandželina Petukienė.

Rinkodara: problemų sprendimu grįstas mokymas. Ekspertė Milda Damkuvienė.

Kokybės vadyba: problemų sprendimu grįstas mokymas. Ekspertė Lina Šneideraitienė.

Alt

2019 m. gegužės 29-30 d. Rezeknės technologijų akademijoje vyko paskutinės tarpautinės jungtinės dėstytojų ir studentų kūrybinės dirbtuvės („workšopai“). Šiame renginyje Šiaurės Lietuvos kolegijos ir Rezeknės technologijų akademijos studentai pristatė 2018-2019 m.m. Pavasario semestre studijuotų dalykų studijose išspręstas verslo įmonių veiklos problemas.
Šiaurės Lietuvo kolegijos studentų komandos pristatė 5 dalykų (Projektų valdymas, Verslo komunikacijos ir etika, Pardavimų valdymas, Rinkodara, Kokybės vadyba) studijose išnagrinėtas Šiaulių regione veikiančių verslo įmonių realias veiklos problemas bei iššūkius, pristatė kūrybiškus jų sprendimo būdus. Diskutuota apie studentų pateiktų siūlymų sėkmingo įgyvendinimo galimybes bei potencialias kliūtis. Šiaurės Lietuvos kolegijos studentai pristatė komandinio darbo, taikant probleminio mokymo metodą, rezultatus – pateikė kaimo turizmo sodybos „Gaja“, UAB „Sporto kalvė“, Alto Parado veislyno, UAB „Rūta“ ir gastropub'o Black Bar‘o veiklos problemų sprendinius.
Džiugina tai, jog projektas SalesLabs leido išplėtoti mokymo įstaigų (Šiaurės Lietuvos kolegijos ir Rezeknės technologijų akademijos) ryšius su verslo įmonių segmentu. Buvo užtikrintas efektyvus visoms šalims (pusėms) naudingas bendradarbiavimas, sukuriant sąlygas susipažinti su kaimyninės šalies verslo aplinka ir tendencijomis. Kiekvienoje mokymo įstaigoje 10 dalykų studijų turinys buvo orientuotas į realių verslo įmonių veiklos problemų sprendimą. Probleminio mokymo metodo taikymas ir veiklos, kurios buvo organizuotos Pardavimų laboratorijoje (SalesLabs), buvo naudingos tiek studentams, tiek į projektą įsitraukusioms Šiaulių regiono verslo įmonėms.

Pristatymų medžiagos archyvas

2019 m. gegužės 23-24 dienomis pagal V-A 2014-2020 projektą “SALESLABS FOR EMPLOYABILITY COMPETENCIES DEVELOPMENT“ (LLI 184) Rezeknės technologijų akademijoje įvyko Baigiamoji konferencija, kurioje dalyvavo Šiaurės Lietuvos kolegijos ir Rezeknės technologijų akademijos dėstytojai, studentai, projekto administracija, Šiaulių regiono ir Latgalos regiono verslo įmonių atstovai. Konferencijoje apžvelgti projekto „SalesLabs“ rezultatai, pagrindinių projekto veiklų rodikliai, įvertinta visų projekte dalyvavusių tikslinių grupių įgyta patirtis ir nauda.
2 dienas trukusiame renginyje buvo perskaityti aktualūs pranešimai, vyko panelinės diskusijos. Projekto administracija skaitė pranešimus, apžvelgiančius projekto veiklų įgyvendinimą, apibendrintai pristatė pasiektus kokybinius ir kiekybinius projekto rodiklius. Šiaurės Lietuvos kolegijos atstovai, su studentais dirbę dėstytojai-ekspertai, skaitė pranešimą apie 20 pedagogų, savo dėstomo dalyko studijose taikiusių probleminio mokymo metodą, patirtį. Pranešimo pagrindas – apklausa, t.y. buvo pristatyti atlikto tyrimo rezultatai, apibendrinantys 10 Šiaurės Lietuvos kolegijos ir 10 Rezeknės technologijų akademijos dėstytojų nuomonę, vertinimus ir kritines įžvalgas. Organizuotos aktyvios ir aktualios dėstytojų, verslo atstovų ir studentų panelinės diskusijos.
Baigiamojoje projekto „SalesLabs“ konferencijoje išsakyti palankūs atsiliepimai apie projekto pasiekimus, akcentuota įvairiapusė projekto nauda, pasidalinta gerąja patirtimi. Pripažintas studijose taikyto probleminio mokymo metodo veiksmingumas, tobulinant studentų ir jaunimo atstovų, kurie mokėsi pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, praktinius gebėjimus ir problemų sprendimo kompetencijas, akcentuota projekte organizuotų tarptautinių jungtinių kūrybinių dirbtuvių pridėtinė vertė projekto tikslinėms grupėms – studentams, dėstytojams, verslo atstovams, jaunimo atstovams. Pasidžiaugta išplėtotu tikslingu mokymo įstaigų bendradarbiavimu su verslo sektoriumi, Šiaurės Lietuvos kolegijoje ir Rezeknės technologijų akademijoje įkurtomis Pardavimų laboratorijomis bei rezultatyvia jų veikla, didelio susidomėjimo Šiaulių ir Latgalos regionuose sulaukusiais mokymais pagal Mokymosi visa gyvenimą programą, projekte realizuotais tarptautiškumo elementais bei orientacija į Latvijos ir Lietuvos prekybinių santykių plėtrą.

Alt
Alt

2019 m. balandžio 18-19 dienomis Šiaurės Lietuvos kolegijoje vyko studentų ir dėstytojų kūrybinės dirbtuvės. Tarptautinėse jungtinėse kūrybinėse dirbtuvėse Šiaurės Lietuvos kolegijos ir Rezeknės technologijų akademijos studentai pristatė 10 dalykų studijose sprendžiamas verslo įmonių veiklos problemas, dalyvavo diskusijose, išklausė aktualią paskaitą apie verslo, visuomenės ir kitų sektorių bendradarbiavimo galimybes, atliko kūrybinę komandinę užduotį.
Studentų ir dėstytojų kūrybinės dirbtuvės vykdomos kaip sudedamoji dalykų, dėstomų pagal probleminio mokymo metodą, studijų dalis. Šiaurės Lietuvo kolegijos studentai pristatė 5 dalykų (Projektų valdymas, Verslo komunikacijos ir etika, Pardavimų valdymas, Rinkodara, Kokybės vadyba) studijose nagrinėjamas realių verslo įmonių veiklos problemas, generavo idėjas, ieškojo kūrybiško šių problemų sprendimo. Į konstruktyvų problemų sprendimą orientuotas studijų ir verslo bendradarbiavimas 2018-2019 m.m. Pavasario semestre plėtojamas į kolegines studijas integruojant 5 Šiaulių regione veikiančių verslo įmonių (kaimo turizmo sodybos „Gaja“, UAB „Sporto kalvė“, Alto Parado veislyno, UAB „Rūta“, gastropub'o Black Bar) veiklos problemas. Rezeknės technologijų akademijos studentai gilinosi į Latgalos regione veikiančių verslo įmonių veiklos problemas, teikė argumentuotus ir racionalius jų sprendimo būdus.
Galutinius verslo įmonių veiklos problemų sprendimus Šiaurės Lietuvos kolegijos ir Rezeknės technologijų akademijos studentai pristatys 2019 m. gegužės 29-30 d. Rezeknės technologijų akademijoje vyksiančiuose paskutiniuose „workšopuose“.

Pristatymų medžiagos archyvas
Alt

2019 m. kovo 7-8 dienomis įvyko antrosios V-A 2014-2020 projekto „SALESLABS FOR EMPLOYABILITY COMPETENCIES DEVELOPMENT“ (LLI 184) verslo atstovų ir dėstytojų kūrybinės dirbtuvės ketvirtajame projekto įgyvendinimo periode. Tarptautinių jungtinių kūrybinių dirbtuvių metu verslo atstovai iš Rezeknės (Latvijos) ir Šiaulių regionų, kartu su Šiaurės Lietuvos kolegijos ir Rezeknės technologijų akademijos dėstytojais tęsė diskusiją apie problemines verslo veiklos sritis, silpnąsias vietas, konkurencinius trūkumus bei aptarė verslo problemų sprendimo būdus ir galimybes, taikant problemų sprendimu grįsto mokymo (PBL) metodą studijose. Organizuotos pažintinės ekskursijos į Šiaulių miesto ir regiono verslo įmones.
Šiaurės Lietuvos regioną šiose tarptautinėse jungtinėse kūrybinėse dirbtuvėse atstovavo šios įmonės: UAB „Braima“, UAB „AFS Baltic“, UAB „Ediaeiva“, MB „Pramoninis dažnis“, UAB „B2B Consulting“, UAB „Auto Paradas“, UAB „Rūta“, Kaimo turizmo sodyba „Gaja“.
Kitas projekto „SalesLabs for employability competencies development/ SalesLabs No: LLI-184“ ketvirtojo periodo renginys, įgyvendinant „T 1.2. Studijų dalykų atnaujinimas pagal probleminio mokymosi metodą“ ir „T1.3. Atnaujintų studijų dalykų tobulinimas ir išbandymas pardavimų laboratorijoje („SalesLabs“)“ veiklas, vyks 2019 m. balandžio 18-19 dienomis Šiauliuose. Jose dalyvaus Šiaurės Lietuvos kolegijos ir Rezeknės technologijų akademijos dėstytojai ir studentai.

Pristatymų medžiagos archyvas

2019 m. kovo 7-8 d. Šiaurės Lietuvos kolegijoje įvyko trečiasis projekto „SalesLabs“ administracijos susitikimas. Susitikimo metu buvo aptarta projekto veiklų įgyvendinimo eiga, dalijosi patirtimi, iškylančiomis problemomis bei jų sprendimo būdais. Projekto administracija apibendrino pasiektus projekto rezultatus ir artėjančias projekto veiklas: Šiaurės Lietuvos kolegijos ir Rezeknės technologijų akademijos dėstytojų + studentų tarptautinių jungtinių kūrybinių dirbtuvių organizavimą, jungtinės mokymosi visą gyvenimą programos (LLP) įgyvendinimą, galutinės konferencijos organizavimą Latvijoje. Projekto partneriai apžvelgė artėjančių veiklų komunikacijos – viešinimo galimybes

Alt
Alt

2019 m. vasario 19-20 d. įvyko kūrybinės dirbtuvės, kuriose Rezeknės ir Šiaulių regionų verslo atstovai pristatė verslo įmonių veiklos problemas. Jas pasiūlyta studentams spręsti konkrečių dalykų studijose. 2018-2019 m. Pavasario semestre Šiaurės Lietuvos kolegijoje probleminis mokymas taikomas 5 dalykų studijose: Pardavimų valdymas, Projektų valdymas, Marketingas, Kokybės vadyba, Verslo komunikacijos ir etika. Po dėstytojų ir verslo atstovų pristatymų vyko individualios konsultacijos - Rezeknės technologijų akademijos (RTA) ir Šiaurės Lietuvos kolegijos (ŠLK) dėstytojai užmezgė bendradarbiavimą su verslo segmentu, numatė verslo problemų integravimą studijas.
Renginio metu verslo atstovams ir dėstytojams buvo skaityta didelio susidomėjimo sulaukusi paskaita apie šiuolaikinį požiūrį į pardavimų organizavimą. Kai kurios kūrybinių dirbtuvių veiklos vyko Pardavimų laboratorijoje („SalesLabs“), kur buvo pademonstruotos iš projekto lėšų įsigytos įrangos panaudojimo galimybės.
Šiaurės Lietuvos regioną šiose kūrybinėse dirbtuvėse atstovavo 8 verslo įmonių atstovai („Metal Production“, „Fiberta“, „Sporto kalvė“, „Black Bar“ ir kt.).
Jungtinėse tarptautinėse verslo atstovų ir dėstytojų kūrybinėse dirbtuvėse realizuotas bendradarbiavimas abipus sienos, t.y. skirtingų šalių (Latvijos ir Lietuvos) verslo atstovai ir dėstytojai dalinosi savo veiklos patirtimi, numatė verslo partnerystės bei įvairiapusių mainų galimybes, vykdant projekto veiklas, susijusias su probleminio mokymo taikymu Antrosios dėstytojų ir verslo atstovų tolesnės partnerystės kūrybinės dirbtuvės vyks Šiauliuose, Šiaurės Lietuvos kolegijoje 2019 m. kovo 7-8 d.

Pristatymų medžiagos archyvas

2018 m. gruodžio 19-20 dienomis Rezeknės technologijų akademijoje įvyko paskutiniosios V-A 2014-2020 projekto “SALESLABS FOR EMPLOYABILITY COMPETENCIES DEVELOPMENT“ (LLI 184) studentų ir dėstytojų kūrybinės dirbtuvės trečiajame projekto įgyvendinimo periode. Studentų ir dėstytojų kūrybinės dirbtuvės vykdytos kaip sudedamoji dalykų, dėstomų pagal probleminio mokymo metodą, studijų dalis.
Tarptautinėse jungtinėse kūrybinėse dirbtuvėse Šiaurės Lietuvos kolegijos ir Rezeknės technologijų akademijos studentai pristatė siūlomus verslo įmonių veiklos problemų sprendimus. Šiaurės Lietuvos kolegijos studentai demonstravo probleminio mokymo rezultatus, kurie pasiekti 2018-2019 m. m. Rudens semestre studijuojant dalykus Kompiuterinė grafika, Duomenų bazės ir informacinės sistemos, Tinklapių kūrimo pagrindai, Tarptautinio verslo vadyba ir Elektroninis verslas. Studentai pateikė verslo įmonių UAB „Transmylis“, UAB „Krisginta“, „Mama+“, UAB „Para“ (visos šios įmonės veikia Šiaulių regione) ir Latvijoje veikiančios įmonės „Gravtex“ veiklos problemų sprendimo rekomendacijas ir siūlymus. Rezeknės technologijų akademijos studentai savo pristatymuose demonstravo Latvijos verslo įmonėms siūlomus veiklos problemų sprendimo būdus. Viena latvių studentų komanda studijose nagrinėjo ir per finalinius „workšopus“ pristatė Lietuvoje veikiančios įmonės „Mama+“ veiklos problemos sprendimo galimybes, pateikė ir pagrindė konkrečius siūlymus, kaip galima būtų pagerinti šios įmonės įvaizdį socialiniuose tinkluose, siekiant geresnių prekybinės veiklos rezultatų.
Trečiojo periodo baigiamajame renginyje dalyvavo ir verslo atstovai, kurie turėjo galimybę tiesiogiai išklausyti jų įmonėms siūlomas veiklos gerinimo kryptis, orientuojantis į tam tikrų problemų sprendimą, pateikti klausimus studentų komandoms. Dauguma verslo atstovų palankiai įvertino studentų atliktas užduotis – siūlomas verslo įmonės veiklos problemos sprendimo kryptis ir patvirtino, kad tobulindami bei plėtodami veiklą atsižvelgs į studentų rekomendacijas.

Pristatymų medžiagos archyvas
Alt
Alt

2018 m. lapkričio 29-30 dienomis įvyko pirmosios V-A 2014-2020 projekto “SALESLABS FOR EMPLOYABILITY COMPETENCIES DEVELOPMENT“ (LLI 184) studentų ir dėstytojų kūrybinės dirbtuvės trečiajame projekto įgyvendinimo periode. Tarptautinėse jungtinėse kūrybinėse dirbtuvėse Šiaurės Lietuvos kolegijos ir Rezeknės technologijų akademijos studentai pristatė sprendžiamas verslo problemas, keitėsi patirtimi, diskutavo tarpusavyje, konsultavosi su savo ir partnerinės mokymo įstaigos dėstytojais. Studentų ir dėstytojų kūrybinės dirbtuvės vykdomos kaip sudedamoji dalykų, dėstomų pagal probleminio mokymo metodą, studijų dalis. Kolegijos studentų komandos, 2018-2019 m. m. Rudens semestre studijuojančios dalykus Kompiuterinė grafikaDuomenų bazės ir informacinės sistemosTinklapių kūrimo pagrindai,  Tarptautinio verslo vadyba ir Elektroninis verslas, pristatė konkrečių verslo įmonių veiklos problemas, teikė siūlymus, kaip jas kūrybiškai spręsti. Kelios Kolegijos studentų komandos, studijuojančios dalyką Tarptautinio verslo vadyba, pasirinko gilintis ir sprendė Latvijoje veikiančios įmonės „Gravtex“ veiklos problemas. Kitos Kolegijos studentų komandos pristatė Šiaulių regione veikiančių verslo įmonių (UAB „Transmylis“, UAB „Krisginta“, Mama+, UAB „Para“) veiklos problemų sprendimus. Rezeknės technologijų akademijos studentai savo pristatymuose demonstravo siūlomus verslo įmonių veiklos problemų sprendimo būdus, taikydami dalykų Projektų vadyba, Programavimo inžinerija, Tekstilės dizainas studijose ir Robotikos praktikoje įgytas žinias ir gebėjimus. Kūrybinėse dirbtuvėse studentams taip pat buvo skirta kūrybinė su tarptautiniu verslu bei jo plėtra susijusi užduotis – pristatyti Lietuvos ir Latvijos rinką, pateikti kiekvienos šalies teigiamus išskirtinumus, charakteringus verslo aplinkos bruožus, kurie būtų aktualūs potencialiam investuotojui. Tiek lietuvių, tiek latvių studentų komandos puikiai susidorojo su šia užduotimi – pateikė racionalius argumentus, jų pagrindimą ir įžvalgas, išsamiai atsakė į potencialių investuotojų interesus atstovavusios improvizuotos dėstytojų ir projekto administracijos narių komandos klausimus. Planuojama, kad studentai 2018 m. gruodžio 19-20 d. Rezeknėje vyksiančiuose „workšopuose“ pademonstruos galutinius verslo įmonėms siūlomus veiklos problemų sprendimus, kurie bus naudingi ir leis netiesiogiai prisidėti prie šių įmonių veiklos tobulinimo.

Pristatymų medžiagos archyvas

2018 m. spalio 25-26 d. įvyko antrosios kūrybinės dirbtuvės, kuriose buvo pristatytos verslo įmonių problemos, diskutuojama apie šių problemų bei jų sprendimo integravimo į studijas galimybes, taikant probleminio mokymo metodą Šiaurės Lietuvos kolegijoje ir Rezeknės technologijų akademijoje. Tai buvo antrosios verslo atstovų ir dėstytojų, probleminio mokymo (PBL) ekspertų, kūrybinės dirbtuvės trečiajame projekto „SalesLabas“ (LLI 184) įgyvendinimo periode.
Reginyje dalyvavo Šiaulių ir Rezeknės regionų verslo atstovai, kurie identifikavo problemines veiklos sritis, silpnąsias vietas bei konkurencinius trūkumus, akcentavo savo lūkesčius dėl verslo problemų sprendimo. Vyko konstruktyvūs verslininkų pokalbiai su dėstytojais, Lietuvos ir Latvijos verslo atstovai tarpusavyje diskutavo apie verslo problemų sprendimų kryptis, tarptautinės rinkos plėtros bei eksporto didinimo galimybes. Organizuoti išvykstamieji vizitai bei pažintinės ekskursijos į Šiaulių miesto ir regiono verslo įmones.
Renginyje taip pat vyko Pardavimų laboratorijos („SalesLabs“) atidarymas. Organizuota kelių vietinių gamintojų prekių paroda, demonstruoti kūrybinėse dirbtuvėse dalyvavusių verslo įmonių gaminiai, vyko verslo kontaktų mugė. Pastebima, kad „SalesLabs“ veiks kaip atvira kūrybinė erdvė, kurioje vyks įvairios verslumą, įsidarbinimą bei adaptaciją darbo rinkoje gerinančios, verslo bendradarbiavimą lokaliu ir tarptautiniu lygiais plėtojančios veiklos.
Kai kurios reginyje dalyvavusios verslo įmonės buvo pagerbtos jas nominuojant. UAB „Grandbera“ išrinkta „Konstruktyviausia įmone“, kuri itin aiškiai suvokia savo verslo problemas Įmonė „PARA“ pažymėta kaip „Diplomatiškiausia ir optimistiškiausia įmonė“. „Dvasingiausia įmone“ išrinkta studija „Vija“. Organizatorių sprendimu, „Labiausiai relaksuojanti“ įmonė, kuri dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, buvo Ramūno Snarskio įmonė. „Sportiškiausia įmonė, kurios problema studentams būtų trofėjus“ išrinkta UAB „Sporto kalvė“. „Moteriškiausia ir atviriausia bendradarbiavimui įmonė“ – atitinkamai bendrovė „Krisginta“ (MAMA+ parduotuvė). „Lietuviškiausios įmonės“ titulas atiteko UAB „Transmilis“, „Kiečiausia įmone, nes geležinė logika taikoma metalinėms konstrukcijoms“, tapo bendrovė „Metal Production“. Meniškiausia įmone pripažinta „Igamtus“, „Latviškiausios įmonės“ nominacija įteikta įmonei „Gravtex“, o įmonė "SIA Zel&K” pripažinta „Neribotų galimybių įmone“.
Kitas projekto „SalesLabs“ (LLI 184) trečiojo periodo renginys, įgyvendinant „T 1.2. Studijų dalykų atnaujinimas pagal probleminio mokymosi metodą“ ir „T1.3. Atnaujintų studijų dalykų tobulinimas ir išbandymas pardavimų laboratorijoje („SalesLabs“)“ veiklas, vyks 2018 m. lapkričio 29-30 d. Šiauliuose. VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ studentų ir dėstytojų tarptautinėse kūrybinėse dirbtuvėse bus demonstruojami 2018-2019 m.m. Rudens semestre pasiekti Kolegijos ir Akademijos studentų komandinio darbo rezultatai, sprendžiant verslo įmonių veiklos problemas 10 PBL dalykų studijose.

Pristatymų medžiagos archyvas
Alt
Alt

2018 m. rugsėjo 20-21 d. įvyko pirmosios kūrybinės dirbtuvės, kuriose verslo atstovai iš Rezeknės (Latvijos) ir Šiaulių regionų, kartu su Rezeknės technologijų akademijos ir Šiaurės Lietuvos kolegijos dėstytojais aptarė bendradarbiavimo, integruojant į studijas verslo įmonių veiklos problemas, galimybes. 2018-2019 m. m. Rudens semestre probleminis mokymas taikomas penkių Šiaurės Lietuvos kolegijos studentams dėstomų dalykų studijose: Tinklapių kūrimo pagrindai, Tarptautinio verslo vadyba, Elektroninis verslas, Kompiuterinė grafika, Duomenų bazės ir informacinės sistemos.
Renginio pradžioje prisistatė Rezeknės technologijų akademijos ir Šiaurės Lietuvos kolegijos dėstytojai. Jie apibūdino savo pedagoginę ir praktinę patirtį, apžvelgė dėstomų dalykų turinį bei pagrindines tematikas, akcentavo probleminio mokymo metodo taikymo galimybes jų dėstomo dalyko studijose. Vėliau prisistatė Lietuvos ir Latvijos verslo atstovai, kurie trumpai apibūdino verslo įmonės veiklą ir tikslinę rinką, pristatė pagrindines verslo įmonės veiklos problemas. Renginyje sudarytos galimybės kiekvienam dėstytojui pabendrauti su verslo įmonių, kurių veiklos problemos galėtų būti įtrauktos į dėstomo dalyko studijas, atstovais. Diskutuota apie verslo įmonės galimos užduoties turinį bei pobūdį, aptartos tolesnio bendradarbiavimo kryptys.
Jungtinėse tarptautinėse verslo atstovų ir dėstytojų kūrybinėse dirbtuvėse realizuotas bendradarbiavimas abipus sienos, t.y. skirtingų šalių (Latvijos ir Lietuvos) verslo atstovai ir dėstytojai dalinosi savo veiklos patirtimi, numatė verslo partnerystės bei įvairiapusių mainų galimybes, vykdant projekto veiklas, susijusias su probleminio mokymo taikymu. Užtikrintas siekiamas rezultatas, susitarta, dėl konkretaus bendradarbiavimo tarp skirtingų šalių tikslinių dalyvių grupių (dėstytojų ir verslo atstovų). Pavyzdžiui, vienos iš Rezeknėje veikiančių verslo įmonių veiklos problemą nuspręsta integruoti į dalyko Tarptautinio verslo vadyba studijas.
Verslo atstovams pristatant jų įmonių veiklos problemas paaiškėjo, kad daugiausia spręstinų klausimų ir abejonių kyla elektroninės komunikacijos, skaitmeninės rinkodaros, reklamos ir pardavimų skatinimo srityse. Aktualizuoti tokie verslo įmonių veiklos iššūkiai kaip paklausos plėtra, naujų rinkų paieška lokaliu ir globaliu lygmenimis, efektyvus šiuolaikinių informacinių technologijų naudojimas, siekiant tinkamo verslo įmonės prekės ar paslaugos pozicionavimo ir rinkodaros strategijos realizavimo.
Kitas dėstytojų ir verslo atstovų bendradarbiavimo etapas – antrosios šių tikslinių projekto dalyvių grupių partnerystę plėtojančios kūrybinės dirbtuvės – įvyks Šiauliuose, Šiaurės Lietuvos kolegijoje 2018 m. spalio 25-26 d.

Pristatymų medžiagos archyvas

Pagal projektą „SalesLabs“ (LLI 184) 2018 m. gegužės 17-18 d. Rezeknės technologijų akademijoje vyko paskutinės antrojo periodo kūrybinės dirbtuvės. Jose dalyvavo 24 Šiaurės Lietuvos kolegijos akademinės bendruomenės nariai – 4 probleminio mokymo ekspertai, dėstytojai, ir 20 studentų, kurie 2017-2018m.m. Pavasario semestre studijavo vieną ar kelis iš šių dalykų: „Pardavimų valdymas: problemų sprendimu grįstas mokymas“, „Verslo komunikacijos ir etika: problemų sprendimu grįstas mokymas“, „Kokybės vadyba: problemų sprendimu grįstas mokymas“, „Projektų valdymas: problemų sprendimu grįstas mokymas“, „Rinkodara: problemų sprendimu grįstas mokymas“. Studentai minėtus dalykus studijavo pagal atnaujintą dalyko programą, atitinkančią probleminio mokymo reikalavimus, ir 50-55 proc. koreguotą studijų dalyko turinį.
Renginyje penkios Šiaurės Lietuvos kolegijos studentų komandos pristatė dalykų, kurių studijose taikytas probleminio mokymo metodas, pagrindinius rezultatus – Šiaulių mieste veikiančių verslo įmonių ir organizacijų veiklos problemų galimus sprendimus. Kolegijos studentai ne tik pristatė siūlomas verslo įmonių ir organizacijų veiklos problemų sprendimų kryptis, bet ir kartu su Rezeknės technologijų akademijos atstovais dalyvavo diskusijose apie jų pagrįstumą bei realizavimo galimybes.
Pastebima, kad Šiaulių mieste veikiančių verslo įmonių ir organizacijų veiklos problemas, kurios buvo integruotos į 2017-2018m.m. Pavasario semestre dėstytų dalykų studijas, pristatė patys verslo atstovai, dalyvavę semestro pradžioje vykusiose verslo atstovų ir dėstytojų kūrybinėse dirbtuvėse. Jose buvo užmegzti mokslo ir verslo ryšiai, plėtojamas verslo atstovų ir dėstytojų, probleminio mokymo ekspertų, bendradarbiavimas, galiausiai priimti sprendimai dėl tam tikros verslo organizacijos veiklos problemų integravimo į konkretaus dalyko studijas.
Dalyko „Pardavimų valdymas“ (ekspertė Cibulskienė) studentai nagrinėjo ir pristatė kaimo turizmo sodybos „Ąžuolų slėnis“ veiklos problemų sprendimo galimybes. Studentų komanda, kuri studijavo dalyką „Verslo komunikacijos ir etika“ (ekspertė Evandželina Petukienė), 2017-2018m.m. Pavasario semestro eigoje nagrinėjo Etaplius.lt (VšĮ „Šiauliai plius“) veiklos problematiką, o šiame baigiamajame renginyje pristatė rekomendacijas dėl minėtos organizacijos veiklos problemų sprendimo. Dalyko „Kokybės vadyba“ (ekspertė Lina Šneideraitienė) studijos buvo orientuotos į UAB „Cinkelis“ veiklos problemų sprendimų paiešką, o kūrybinėse dirbtuvėse buvo pristatyti konkretūs studentų siūlymai, siekiant įvardintų problemų efektyvaus sprendimo. Į dalyko „Projektų valdymas“ studijas (ekspertė Aina Būdvytytė) buvo integruotos UAB „Remjasta“ veiklos problemos, kurių sprendimo alternatyvas Kolegijos studentai viešai pristatė ir savo siūlymus argumentavo Rezeknėje vykusiame renginyje. Studijų ir praktikos integracija dalyko „Rinkodara“ studijose (ekspertė Milda Damkuvienė), taikant problemų sprendimu grįstą mokymą, realizuota gilinantis į mažosios bendrijos „Sorela“ (sumuštinių baro „Gimme“) veiklos problemas, o šiose tarptautinėse kūrybinėse dirbtuvėse studentai pristatė komandinį kūrybinį darbą – konkrečius šiai verslo įmonei siūlomus veiklos problemų sprendimus.

Pristatymų medžiagos archyvas
Alt
Alt

2018 m. balandžio 12-13 d. "SalesLabs" projekto įgyvendinimo darbo grupė, Šiaurės Lietuvos kolegijos ir Rezeknės technologijų akademijos projekto administracija, susitiko Šiaurės Lietuvos kolegijoje apžvelgti įgyvendintas projekto veiklas, pasiektus projekto rezultatus, aptarti tolesnį projekto įgyvendinimą. Susitikimo metu buvo apžvelgti užmegzti ryšiai ir bendradarbiavimas su verslo įmonėmis, pasidalinta 2017-2018 m.m. Pavasario semestro dalykų, kurių studijose taikomas problemų sprendimu grįstas mokymas, dėstymo ypatumais, įvertinta dėstytojų ir studentų kūrybinių dirbtuvių organizavimo patirtis. Taip pat aptartas projekte numatytos infrastruktūros klausimų sprendimas, tolesnis projekto komunikacijos plano realizavimas.

2018 m. balandžio 12-13 dienomis Šiaurės Lietuvos kolegijoje vyko pirmosios projekto „SalesLabs“ (LLI 184) dėstytojų ir studentų kūrybinės dirbtuvės. Projekte numatyta, kad įpusėjus studijų semestrui abiejų šalių dėstytojai ir studentai susitinka bendrose kūrybinėse dirbtuvėse pristatyti per paskaitas sprendžiamas verslo problemas bei keistis patirtimi jas sprendžiant. 2017/2018 m. m. pavasario semestre taikant probleminio mokymosi metodą Rezeknės aukštojoje mokykloje dėstomi dalykai Rinkodara, Rinkodaros komunikacija, Maisto prekių mokslas, Interjero dizainas ir ergonomika, Kompiuterių inžinerinė mechanika, o Šiaurės Lietuvos kolegijoje – Projektų valdymas, Verslo komunikacijos ir etika, Pardavimų valdymas, Rinkodara ir Kokybės vadyba dalykai.

Pirmąją kūrybinių dirbtuvių dieną jungtinė 48 Latvijos ir Lietuvos dėstytojų ir studentų komanda lankėsi Šiaulių regiono įmonėse, o antrąją dieną renginio dalyviai produktyviai dirbo Šiaurės Lietuvos kolegijoje – keitėsi verslo įmonių problemų sprendimo idėjomis ir patirtimi. Kūrybinėse dirbtuvėse studentai pristatė jau pradėtus rengti verslo įmonės problemų sprendimo projektus, konsultavosi su abiejų aukštųjų mokyklų dėstytojais, diskutavo su studentais, numatė tolesnę verslo problemos sprendimo eigą. Antrose dėstytojų ir studentų jungtinėse dirbtuvėse, kurios Rezeknės technologijų akademijoje vyks 2018 m. gegužės 17-18 d., studentai pristatys jau baigtinius verslo problemų sprendimo projektus.

Pristatymų medžiagos archyvas
Alt
Alt

2018 m. kovo 15-16 dienomis Šiaurės Lietuvos kolegijoje vyko antrosios projekto „SalesLabs“ (LLI 184) kūrybinės dirbtuvės. Kūrybinės dirbtuvės prasidėjo jungtinės Latvijos ir Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų ir verslininkų komandos apsilankymu Šiaulių regiono įmonėse. Tos pačios dienos vakarą dėstytojai ir verslininkai aptarė lankytų įmonių veiklos iššūkius ir problemas. Antroji kūrybinių dirbtuvių diena buvo skirta studijų turinio ir verslo problemų mainams. Abiejų aukštųjų mokyklų dėstytojai pristatė savo dalykų turinį, o taip pat galimybes taikant PBL metodą į dėstymą ir paskaitas integruoti realių verslo problemų sprendimą. Verslo įmonės kūrybingai pristatė savo įmones ir jiems šiuo metu aktualiausias verslo problemas. Po pietų idėjų ir verslo problemų mainai persikėlė į individualias konsultacijas tarp verslininkų ir dėstytojų, per kurias abi pusės aptarė tolimesnes bendradarbiavimo galimybes sprendžiant realias verslo situacijas.

Šiaurės Lietuvos regioną šiose kūrybinėse dirbtuvėse atstovavo šios įmonės: VšĮ „Šiauliai plius“ (Etaplius.lt), MB „Sorela“ (sumuštinių baras „Gimme“), UAB „Remjasta“ , Kaimo turizmo sodyba „Ąžuolų slėnis“, UAB „Elme Metall Lithuania“, UAB „Fiberta“, UAB „Metal Production“ , UAB „Sporto kalvė“, VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“, UAB „Grandbera“.

Kitos tarptautinės jungtinės kūrybinės dirbtuvės numatomos balandžio mėnesį. Jose dalyvaus Šiaurės Lietuvos kolegijos ir Rezeknės technologijų akademijos dėstytojai ir studentai.

Pristatymų medžiagos archyvas

2018 vasario 22-23 d. įvyko kūrybinės dirbtuvės, kuriose Latvijos Rezeknės ir Šiaulių regionų verslininkai bei Latvijos Rezeknės technologijų akademijos ir Šiaulių Šiaurės Lietuvos kolegijos dėstytojai aptarė bendradarbiavimo galimybes integruojant konkrečias verslo problemas į projekto metu pagal probleminio mokymosi metodą dėstomų dalykų turinį. Abiejų šalių verslininkai kūrybiškai pristatė savo įmones bei studentams siūlomas spręsti verslo problemas. Latvijos ir Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojai pristatė savo dalykų turinį bei galimybes dirbant su studentais ir taikant probleminio mokymosi metodą spręsti konkrečias verslo problemas. Kiekvienas dėstytojas turėjo galimybę pasirinkti įmones, su kuriomis pageidautų bendradarbiauti ir būtų suinteresuotas pasiūlyti studentams spręsti tos įmonės veiklos problemas.

Svarbi kūrybinių dirbtuvių pridėtinė vertė – bendradarbiavimas abipus sienos: susitarta dėl problemų mainų, nes dėstytojai ir studentai spręs ne tik savo regiono, bet ir projekto partnerio regiono verslo problemas. Pristatant verslo problemas išaiškėjo, kad daugiausia problemų įmonėms kyla pardavimų, marketingo ir verslo komunikacijų srityse. Aktualizuoti tokie verslo įmonių iššūkiai kaip pardavimų plėtra, naujų rinkų paieška, pozicionavimo sprendimai, vartotojų poreikių ir lūkesčių patenkinimas. Nemažai verslininkų pageidavo, kad studentai padėtų sukurti prekės identifikavimo strategiją. Išsakytas dizaino bei kūrybinių sprendimų poreikis, skatinimas sukurti prekės logotipą ar kitus prekės identifikatorius. Kai kurie verslo įmonių atstovai pageidavo, kad jų veikloje būtų geriau išnaudotas informacinių komunikacinių technologijų potencialas – jie tikisi inovatyvaus požiūrio iš studentų pusės, realaus indėlio į įmonės veiklą, studentų intelektualios bei kūrybinės veiklos rezultato, padėsiančio spręsti įmonės veiklos problemas.

Dėstytojų ir verslo atstovų tolesnės partnerystės etapas – antrosios kūrybinės dirbtuvės Šiauliuose, kurios įvyks Šiaurės Lietuvos kolegijoje kovo 15-16 d.

Pristatymų medžiagos archyvas
Alt

Alt

Gruodžio 13-14 dienomis Rezeknės aukštojoje technikos mokykloje įvyko antroji jungtinių mokymų, skirtų probleminio mokymosi metodo (PBL) taikymo atnaujinant studijų dalykus, dalis. 10 Rezeknės technologijų akademijos (LV) dėstytojų ir 10 Šiaurės Lietuvos kolegijos ekspertų (LT) toliau gilinosi į probleminio mokymosi taikymo galimybes studijų procese. Antroji mokymų dalis buvo skirta praktiniams PBL įgyvendinimo žingsniams įsisavinti: dėstytojai mokėsi, kaip keisti dalyko kortelės turinį, kaip formuluoti mokymosi tikslus ir uždavinius, aprašyti su probleminiu mokymusi susietas dalyko užduotis, kaip adaptuoti dalyko turinį ir atsiskaitymo metodus. Pasibaigus mokymams studijų dalykus atnaujinantys dėstytojai su mokymų lektorėmis doc. dr. Jūrate Valuckiene ir doc.dr Lina Milteniene turės galimybę konsultuotis nuotoliniu būdu. 

PBL jungtiniai seminarai – tai projekto „SalesLabs for employability competencies development/ SalesLabs No: LLI-184“ mokymai pagal T1.1. veiklą „Joint teacher PBL trainings“. Pabaigus šia veiklą prasidės atnaujintų studijų dalykų įgyvendinimas abiejose aukštosiose mokyklose. 

MOKYMŲ MEDŽIAGA I MOKYMŲ MEDŽIAGA II

Lapkričio 14-15 dienomis Šiaurės Lietuvos kolegijoje įvyko pirmieji jungtiniai projekto „SalesLabs for employability competencies development/ SalesLabs No: LLI-184“ mokymai pagal T1.1. veiklą „Joint teacher PBL trainings“. 10 Rezeknės technologijų akademijos (LV) dėstytojų ir 10 Šiaurės Lietuvos kolegijos ekspertų (LT) dvi dienas mokėsi, kaip taikant pasaulyje pripažintą probleminio mokymosi metodą (PBL) atnaujinti studijų dalykus ir praktiškai taikyti šį metodą studijų procese. Mokymus vedė dvi aukštosios mokyklos didaktikos ir probleminio mokymo ekspertės doc. dr. Jūratė Valuckienė ir doc. dr. Lina Miltenienė. Šių mokymų tikslas -  pristatyti PBL sampratą ir taikymo praktikas šalies ir užsienio aukštosiose mokyklose, probleminio mokymosi proceso organizavimą, dėstytojo vaidmenį ir vertinimo kriterijus. Mokymai sujungė skirtingas patirtis turinčius dėstytojus ir ekspertus: vieni dar nėra praktiškai taikę probleminio mokymosi metodo, kiti jau turi tokios praktinės patirties. Dirbdami individualiai ir grupėse mokymų dalyviai ne tik kėlė jiems rūpimus probleminius klausimus, susijusius su metodo įgyvendinimu, bet ir turėjo galimybę keistis didaktine ir tarpkultūrine patirtimi. Jungtinė Latvijos ir Lietuvos dėstytojų ir ekspertų komanda išsiskyrė neilgam, atlikę mokymų ekspertų užduotus namų darbus gruodžio mėnesį jie susitiks antrojoje mokymų dalyje Rezeknėje.

MOKYMŲ MEDŽIAGA I MOKYMŲ MEDŽIAGA II
Alt
Alt

2017 m. rugsėjo 18-19 dienomis įvyko primasis Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo abipus sienos programos 2014-2020 (Interreg V-A) projekto „SalesLabs for employability competencies development“ (LLI 184) partnerių iš Rezeknės technologijų akademijos ir Šiaurės Lietuvos
kolegijos susitikimas Rezeknėje.

Po oficialaus abiejų aukštųjų mokyklų vadovų: Rezeknės technologijų akademijos rektoriaus Edmundo Teirumnieks ir Šiaurės Lietuvos kolegijos direktoriaus dr. M. Dromanto susitikimo, abiejų projektų komandos aptarė projekto pagrindines veiklas ir rezultatus, partnerių įsipareigojimus ir finansinius įgyvendinimo aspektus.

Antroji susitikimo dalis buvo skirta pirmosios projekto veiklos „Probleminio mokymosi metodo integravimas į studijų dalykus“ aptarimui. Rezeknės technologijų akademijos dėstytojai buvo supažindinti su būsimų mokym turiniu, su probleminio mokymosi konceptu ir jo įtaka studijų
turiniui ir siekiamiems rezultatams. 

Projektų komandos aptarė ir projekto viešinimo veiklas ir įsipareigojimus. Numatoma, kad jungtiniai mokymai „Probleminio mokymosi metodo integravimas į studijų dalykus“ įvyks lapkričio ir gruodžio mėnesiais.

2017 m. vasarą Šiaurės Lietuvos kolegijos bendruomenė pradėjo įgyvendinti ambicingą Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo abipus sienos programos 2014-2020 (Interreg V-A) projektą „SalesLabs for employability competencies development“ (LLI 184). Projektas vykdomas kartu su partneriais iš Latvijos, Rezeknės technologijų akademijos. Pojektas įgyvendinimo laikotarpis 2017-2019 m. Rinkos pokyčių žinojimas ir adaptacija prie jų, studentų ir kitų darbo rinkos dalyvių poreikių analizė leido pagrįsti projekto idėją ir projekto tikslą – stiprinti  darbo jėgos kompetencijas efektyviau reaguoti į darbo rinkos poreikius.

Siekiant šio tikslo bus įgyvendindamos įvairios įdomios ir inovatyvios veiklos. Visų pirma kolegijos erdvėse bus įkurta pardavimų laboratorija (SalesLabs), kurioje vyks bendros Lietuvos ir Latvijos studentų, dėstytojų ir verslininkų darbinės sesijos, verslo problemų sprendimų ir sukurtų produktų pristatymas. Projekto metu taikant inovatyvų probleminio mokymosi metodą bus atnaujinti kolegijoje dėstomi studijų dalykai, kurių turinys ir dėstymo metodai bus dar stipriau orientuoti Šiaurės Lietuvos regiono darbo rinkos poreikius.

Projekte dėmesys bus skiriamas ne tik studentams, bet ir suaugusiems darbo rinkos dalyviams. Sukurta ir įgyvendinta suaugusiųjų mokymo programa suteiks inovatyvių žinių jau dirbantiems, laikinai iš darbo rinkos pasitraukusiems, neįgaliems asmenims.

Projekto veiklos bus lygegriačiai vykdomos tiek Rezeknės technologijų akademijoje, tiek Šiaurės Lietuvos kolegijoje. Jis sujungs gerąsias šių institucijų patirtis ir stipriąsias kompetencijas, leis jomis keistis bendradarbiaujant pardavimų laboratorijose, jungtinių mokymų ir vizitų metu, leis geriau pažinti kito regiono verslo ir darbo rinkos aplinką ir didins galimybę įsidarbinti projekte dalyvaujančių tikslinių grupių atstovams.

Alt