Šiaulių Šiaurės Lietuvos kolegijos studijų kokybė
Alt

Šiaurės Lietuvos kolegija įgyvendina, prižiūri ir nuolat gerina kokybės vadybos sistemą. Siekiama kuo geriau ir rezultatyviau vykdyti veiklas, didinti suinteresuotųjų šalių pasitenkinimą.

 

Kolegija vadovaujasi Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis, kokybės vadybos gerąja praktika. Į kokybės stebėjimo, vertinimo ir užtikrinimo procesus įtraukiamas kiekvienas Kolegijos bendruomenės narys.

Mūsų įsipareigojimai:

Šiaurės Lietuvos kolegija įsipareigoja užtikrinti veiklos kokybę atsispindi Kolegijos misijojevykdyti kokybiškas ir praktiškas aukštojo mokslo studijas, orientuotas į besimokančiojo ir visuomenės poreikius ir plėtoti mokslo taikomąją veiklą.

Kokybės politika:

Vizija: Šiaurės Lietuvos kolegija – moderni ir atvira aukštoji mokykla.

Misija: Mes vykdome kokybiškas ir praktiškas aukštojo mokslo studijas, orientuotas į besimokančiojo ir visuomenės poreikius ir plėtojame mokslo taikomąją veiklą.

Kolegijos vertybės

Sąžiningumas mums yra akademinės bendruomenės meistriškumo garantas. 

Sąžiningumas mums padeda kurti pasitikėjimu grįstus akademinės bendruomenės santykius ir užtikrinti aukščiausio lygio darbo rezultatus. 

Mes skatiname Kolegijos bendruomenės narius vadovautis akademinės etikos principais ir puoselėti akademinį sąžiningumą.

Atsakingumas mums yra įsipareigojimas užtikrinti veiklos kokybę, atsižvelgiant į akademinės bendruomenės, socialinių partnerių ir kitų visuomenės narių reikmes. Skaidrus ir atviras sprendimų priėmimas, jų įgyvendinimas ir veiklos atskaitomybė mus skatina tobulėti.

Pagarba mums yra tolerancija žmogui, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, rasės, požiūrio ir įsitikinimų. Pagarba kiekvieno darbui ir indėliui į bendrą veiklą padeda siekti norimų rezultatų.

Kolegijos veiklos kokybę nustato ir vertina visos suinteresuotos šalys: studentai, alumnai, dėstytojai ir administracijos darbuotojai, darbdaviai ir socialiniai partneriai, visuomenė.

Vykdydami aukštojo mokslo misiją ir atsižvelgdami į suinteresuotų šalių poreikius ir lūkesčius, mes įsipareigojame:

  • Gerinti studijų kokybę ir didinti jų patrauklumą.
  • Sudaryti palankias sąlygas Kolegijos bendruomenės ir visuomenės mokymuisi visą gyvenimą.
  • Stiprinti studijų, mokslo taikomosios veiklos bei verslo pasaulio sąveiką.
  • Didinti Kolegijos valdymo efektyvumą.
     

Nuolatinis Kolegijos veiklos tobulinimas ir kokybės užtikrinimas grindžiamas atskaitomybės, sistemiškumo ir partnerystės principais, vadovaujamasi Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis.

Vadovaujantis Studijų kokybės vertinimo centro Direktoriaus įsakymu Nr. SV6-44 „Dėl vykdomų studijų programų akreditavimo“ (2016 m. spalio 14 d.) Šiaurės Lietuvos kolegijoje vykdomos studijų programos AKREDITUOTOS iki: 

Studijų programa

Valstybinis kodas

Akreditavimo terminas

Kompiuterių tinklų administravimas

653E10001

2020-08-31 

Finansų ekonomika 

653L10001

2021-08-31 

Renginių verslo vadyba 

653N90003

2021-08-31 

Verslo vadyba

653N90002

2021-08-31 

Rinkodara

653N50005

2022-08-31 

Teisė

653M90003

2022-08-31 

  • Su 2016 m. vykusio studijų programos Multimedijos ir interneto technologijos (valstybinis kodas – 653E10004) išorinio vertinimo išvadomis galite susipažinti čia.
  • Su Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) išduota Pažyma dėl vykdomų studijų programų išorinio vertinimo (2017-02-21 Nr. SV5-7) galite susipažinti čia.

Šiaurės Lietuvos kolegijos veiklos kokybės tyrimai

Institucinis vertinimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 43 straipsnio 1 dalimi aukštųjų mokyklų veiklos kokybei gerinti ir atskaitomybei įgyvendinti Švietimo ir mokslo ministerija kas 6 metai inicijuoja jų veiklos išorinį vertinimą, įtraukdama ekspertų iš užsienio valstybių.

Aukštųjų mokyklų išorinį veiklos vertinimą organizuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-2356 įgaliotas Studijų kokybės vertinimo centras.

Vertinimas remiasi aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo rezultatais, savianalizės suvestine, kitais aukštosios mokyklos dokumentais, vizito į aukštąją mokyklą metu gautais duomenimis, ankstesnio vertinimo išvadomis bei rekomendacijomis ir duomenimis apie rekomendacijų įgyvendinimo eigą ir rezultatus, taip pat kita informacija apie aukštosios mokyklos veiklą.

Vertinimo tikslas – sukurti prielaidas aukštosios mokyklos veiklai gerinti, skatinti jos kokybės kultūrą, teikti rekomendacijas dėl aukštosios mokyklos veiklos plėtros.