Renginių verslo vadybos studijų programos | Šiaurės Lietuvos kolegija

Koks tikslas?

Praktiškai pritaikyti turimas teorines vadybos žinias ir įgyti/tobulinti vadybininkui reikalingus gebėjimus, kompetencijas verslo aplinkoje.

Ko išmoksite?

 • Analizuoti ir vertinti organizacijoje ir versle bei jo aplinkoje vykstančius įvykius ir procesus;
 • Taikyti organizacijų veiklą ir verslą reglamentuojančius teisės aktus;
 • Įvertinti organizacijos valdymo stilių, organizuoti ir vertinti organizacijos valdymo struktūrą;
 • Savo veikloje panaudoti informacinių technologijų, sistemų ir duomenų bazių teikiamas galimybes;
 • Taikyti organizacijos kultūros vystymo bei darbuotojų motyvavimo metodus ir priemones;
 • Planuoti, organizuoti ir koordinuoti darbuotojų bei padalinių veiklą siekiant užsibrėžtų tikslų;
 • Bendradarbiauti su kitų sričių specialistais vienoje komandoje;
 • Prisiimti atsakomybę už savo atlikto darbo kokybę;
 • Įvertinti savo veiklos pasiekimus ir nusistatyti tobulėjimo kryptis.

Kur atliksite?

Paslaugų sektoriaus verslo įmonėse/organizacijose, kultūros įstaigose.

Kada?
 • IV semestre 8 savaitės (NL)
 • V semestre 8 savaitės (I)

Koks tikslas?

Sudaryti sąlygas ir galimybes praktinėje veikloje ugdyti būsimo renginių verslo vadybininko profesines kompetencijas, skatinti kritinį mąstymą, padėti rinkos sąlygomis taikyti įgytas renginių planavimo ir organizavimo teorines žinias.

Ko išmoksite?

 • Analizuoti techninę bei programinę įrangą naudojamą renginių organizavimo įmonės veikloje;
 • Rengti įvairių tipų renginių vyksmo scenarijus;
 • Rengti ir įgyvendinti kultūrinės veiklos programas-projektus;
 • Organizuoti renginius ir jiems vadovauti;
 • Organizuoti teikiamų paslaugų reklamą ir sklaidą;
 • Valdyti ir kontroliuoti turimus materialinius ir finansinius išteklius;
 • Teikti rekomendacijas įmonei dėl renginių organizavimo veiklos vykdymo.

Kur atliksite?

Laisvalaikio, kultūros, verslo, sporto, reklamos ir kitokius renginius organizuojančiose įmonėse, organizacijose.

Kada?
 • V semestre 4 savaitės (NL)
 • VII semestre 4 savaitės (I)

Koks tikslas?

Atliekant teorijomis pagrįstą taikomąjį tyrimą pritaikyti žinias, įgytas studijuojant renginių verslo vadybos studijų programą.

Ko išmoksite?

 • Analizuoti ir vertinti renginius organizuojančioje įmonėje/organizacijoje ir versle bei jo aplinkoje vykstančius įvykius ir procesus;
 • Argumentuoti  pasirinktos baigiamojo darbo temos aktualumą, naujumą, problematiškumą renginius organizuojančios įmonės/organizacijos atžvilgiu;
 • Taikyti bazinius teorinius teiginius ar modelius priimant veiklos sprendimus;
 • Taikyti renginius organizuojančių organizacijų ir (arba) verslo veiklos tyrimo metodus;
 • Atlikti taikomąjį kiekybinį/kokybinį tyrimą, skirtą įmonės renginių organizavimo veiklos problemai spręsti;
 • Pateikti atlikto tyrimo ataskaitą raštu ir žodžiu bei rekomendacijas įmonei/organizacijai.
 • Prisiimti atsakomybę už savo atlikto darbo kokybę;
 • Įvertinti savo veiklos pasiekimus ir nusistatyti tobulėjimo kryptis.

Kur atliksite?

Verslo įmonėse, jų padaliniuose, kompanijose, laisvalaikio, kultūros, verslo, sporto, reklamos ir kitokius renginius organizuojančiose įmonėse, žiniasklaidoje (TV, radijas), įvairiose valstybinėse, savivaldybių įstaigose.

Kada?
 • VI semestre 8 savaitės (NL)
 • VII semestre 8 savaitės (I)