Multimedijos technologijos studijų programa | Šiaurės Lietuvos kolegija

Koks tikslas?

Įgysite praktinius įgūdžius reikalingus multimedijos sistemų techninės Įrangos konstravimui, operacinių sistemų ir taikomosios programinės jrangos diegimui. Išmoksite įvertinti techninės ir programinės jrangos modernizavimo poreikį.

Ko išmoksite šios praktikos metu?

 • Įvertinti praktikos vietoje naudojamą multimedijos ir kitų kompiuterinių sistemų techninę ir programinę jrangą;
 • Naudoti kompiuterio iratskirų jo elementų diagnos­tikos įrankius;
 • Identifikuoti techninės bei programinės kompiuterių jrangos problemas;
 • Parinkti optimalią kompiuterinę techniką konkretiems uždaviniams atlikti;
 • Įvertinti techninės ir programinės jrangos moderniza­vimo poreiki;
 • Teikti rekomendacijas apie naujų technologijų panau­dojimo galimybes;
 • Rengti dokumentus, tvarkyti apskaitos duomenis ir ataskaitas.

Kur atliksite praktiką?

Verslo įmonėse, organizacijose, Įvairiose kompani­jose ir kt.

Kada atiekama praktika?
 • II semestre 4 savaitės (NL)
 • II semestre 4 savaitės (I)

Koks tikslas?

Išmoksite pritaikyti teorines žinias įgytas studijų metu, pad­emonstruosite profesinius gebėjimus rengdami interaktyvią žiniatinklio svetainę su integruotais multimedijos elementais.

Ko išmoksite?

 • Analizuoti žiniatinklio svetainės, kaip multimedijos produk­to, poreikį rinkoje;
 • Parengti žiniatinklio su integruotais multimedijos elementais svetainės projektą;
 • Parinkti tinkamas technines ir programines priemones svetainės kūrimui;
 • Sukurti svetainei grafinę vartotojo sąsają, navigacijos Ir in­teraktyvumo sistemą;
 • Publikuoti sukurtą produktą, atlikti palaikymą ir priežiūrą;
 • Atlikti tinklapio testavimą populiariausiomis interneto naršyklėmis;
 • Taikyti komandinio darbo metodus.

Kur atliksite?

Verslo įmonėse, organizacijose, Įvairiose kompani­jose ir kt.

Kada?
 • IV semestre 4 savaitės (NL)
 • IV semestre 4 savaitės (I)

Koks tikslas?

Išmoksite praktiškai pritaikyti žinias ir kompiuterinėmis programo­mis apdoroti vaizdo ir garso medžiagą, ją montuojant, titruojant, šalinant triukšmus, rengiant transliavimui radijuje, televizijoje ar in­ternete.

Ko išmoksite?

 • Parinkti vaizdo, garso įvesties ir išvesties techninę bei programinę įrangą;
 • Apdoroti garsą ir vaizdą taikant transliavimo standartus;
 • Valdyti įvairias filmavimo technikas;
 • Montuoti garso ir vaizdo takelius, pritaikant įvairius efektus;
 • Importuoti garso, video, grafinius objektus;
 • Suderinti skirtingus objektus video medžiagoje;
 • Taikyti vaizdo ir garso testavimo principus ir galimybes;
 • įvertinti saugojimo terpę ir parinkti galutinio produkto formatą.

Kur atliksite?

UAB „Pramuštgalvis", AB „Šiaulių televizija" ir kt.

Kada?
 • V semestre 6 savaitės (NL)
 • VI semestre 6 savaitės (I)

Koks tikslas?

Išmoksite praktiškai pritaikyti žinias, įgytas studijuojant multimedijos technologijos studijų programą, kuriant interaktyvų multimedijos produktą. Baigiamoji praktika yra susieta su baigiamuoju darbu.

Ko išmoksite?

 • Pademonstruoti profesinius bei asmenybinius gebėjimus kuri­ant interaktyvaus multimedijos produkto koncepciją;
 • Taikyti pagrindines taikomąsias kompiuterių programas, ren­giant projektą ir jį Įgyvendinant;
 • Pademonstruoti multimedijos technologijos, skaitmeninės ko­munikacijos žinias bei praktinius įgūdžius;
 • Integruoti multimedijos elementus j kuriamus multimedijos produktus;
 • Parinkti galutinio produkto tinkamą formatą, įvertinus naudojamą saugojimo terpę;
 • Parinkti ir taikyti multimedijos produkto testavimo ir koregavimo įrankius;
 • Įvertinti projekte naudojamos techninės ir programinės įrangos modernizavimo poreikį;
 • Organizuoti komandinį darbą, rengti projektus ir vadovauti jiems.

Kur atliksite?

UAB „Pramuštgalvis", AB „OWEXX" ir kt.

Kada?
 • VI semestre 6 savaitės (NL)
 • VIII semestre 6 savaitės (I)