Rinkodaros studijos Šiaurės Lietuvos kolegijoje

STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAS

Parengti rinkodaros specialistus, turinčius žinių ir kompetencijų rinkodaros, verslo aplinkos ir vartotojų pažinimo, tyrimų ir analizės metodų taikyme, gebančius planuoti ir įgyvendinti įmonės rinkodaros veiksmus bei dirbti rinkodaros, reklamos, pardavimų vadybininkais, projektų vadovais įvairaus profilio įmonėse.

TARPTAUTINIŲ MAINŲ GALIMYBĖS

Studijuodami Šiaurės Lietuvos kolegijoje vieną arba du semestrus studentai gali išvykti pagal ERAMUS programą mokytis į Prancūziją, Austriją, Ispaniją, Portugaliją, pakeliauti po minėtas valstybes, aplankyti pasaulyje žinomas vietas. 

Taip pat yra sudaromos sąlygos atlikti 3 mėn. trukmės praktikas Kipro, Ispanijos, Maltos, Turkijos, Lenkijos įmonėse. 

Užbaigus studijas galite gauti stipendiją absolvento praktikai Europos sąjungos valstybėse.

KARJEROS GALIMYBĖS

Baigę Rinkodaros studijų programą absolventai galės dirbti rinkodaros vadybininkais, projektų vadovais, pardavimų, komunikacijos, tyrimų, reklamos, klientų aptarnavimo vadybininkais bei gebės kurti ir plėtoti savo verslą. 

Taip pat absolventai galės tęsti studijas rinkodaros ir kitų socialinių mokslų universitetinėse studijų programose (pirmos pakopos arba baigę išlyginamąsias studijas – antros pakopos).

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Valstybinis kodas – 653N50005. Studijų kryptis – Rinkodara (N500) Suteikiama kvalifikacija – rinkodaros profesinis bakalauras. Suteikiamas laipsnis – profesinis bakalauras. 

Vadovaujantis Studijų kokybės vertinimo centro Direktoriaus įsakymu Nr. SV6-44 „Dėl vykdomų studijų programų akreditavimo“ (2016 m. spalio 14 d.) studijų programa Rinkodara akredituota iki 2022-08-31.

Studijų trukmė:
3 metai (nuolatinės studijos)
4 metai (ištęstinės studijos, paskaitos vyksta savaitgaliais, kartą per mėnesį)

STUDIJŲ REZULTATAI

Baigę Rinkodaros studijų programą absolventai išmanys rinkodaros ir jai artimų sričių mokslų koncepcijas ir naujausius pasiekimus, rinką ir marketingo sritį įtakojančius veiksnius, rinkodaros vadybos ypatumus. 

Taip pat absolventai gebės analizuoti ir prognozuoti rinkos pokyčius, tirti ir vertinti vartotojų elgseną, sistemingai vystyti rinkodaros komunikaciją, analizuoti, kontroliuoti ir efektyviai koreguoti įmonės rinkodaros procesus ir turinį, modeliuoti strateginius ir taktinius rinkodaros planus, spręsti rinkodaros bei pardavimų problemas, bendrauti ir bendradarbiauti tradicinėse ir virtualiose grupėse, komandose, savarankiškai dirbti ir mokytis.
 

JŪSŲ STUDIJŲ APLINKA

VIRTUALUS TURAS

STUDIJŲ KRYPTIES DALYKAI ECTS
Rinkodaros principai 6
Paslaugų dizainas 6
Informacinės ir komunikacinės technologijos 6
Kiekybiniai ir kokybiniai rinkodaros tyrimai 3
Verslumo pagrindai 3
Naujo produkto kūrimas ir kainodara 6
Vartotojų elgsena 6
Rinkodaros tyrimų praktika 9
Laisvai pasirenkamas dalykas I, II 6
Mikroekonomika ir makroekonomika 6
Vadyba 6
Autorinė ir komercinė teisė 6
Verslo komunikacija ir etika 3
Ekonominė statistika 3
Ekonominė matematika 3
Finansai rinkodaroje 6
Personalo vadyba 3
Integruotoji rinkodaros komunikacija 6
Specialybės įgūdžių lavinimo praktika 9
Inovacijų vadyba ir kūrybingumas 6
Rinkodaros ir pardavimo projektų valdymas 6
Strateginė rinkodara 6
Tarptautinė rinkodara 6
Baigiamasis darbas (projektas) 9
SPECIALIEJI DALYKAI ECTS
Skaitmeninė rinkodara 6
Daugiaterpės technologijos rinkodaroje 6
Baigiamoji praktika (alternatyvos) 12
Reklamos valdymas 3
Laisvai pasirenkamas dalykas 3
BENDRIEJI DALYKAI ECTS
Profesinė užsienio kalba I, II 9
Socialinė psichologija 3
Žiniasklaidos pagrindai 3
   
STUDIJŲ FORMA KAINA METAMS KAINA SEMESTRUI KAINA MĖNESIUI
NUOLATINĖ (3 metai) 1200 € 600 € 120 €
NUOLATINĖ (3 metai) 1200 € 600 € 120 €
IŠTĘSTINĖ(4 metai) 850 € 425 € 85 €