STARTAVO PROJEKTAS „KAIP PATOBULINTI VERSLUMO GEBĖJIMUS ŠEIMOSE“ | Šiaurės Lietuvos kolegija

STARTAVO PROJEKTAS „KAIP PATOBULINTI VERSLUMO GEBĖJIMUS ŠEIMOSE“

2019-11-18

2019 m. lapkričio 11-15 d. pagal Erasmus+ projektą „Kaip patobulinti verslumo gebėjimus šeimose“ (Nr. 2019-1-LV01-KA204-060435) Latvijoje įvyko pirmoji suaugusiųjų ugdymo specialistų mokymų sesija, kurioje projekto pareiškėjo iš Latvijos (Kuržemės regiono planavimo administracija), projekto partnerių iš Lietuvos (VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija““) ir Makedonijos (asociacija „Zetva na znaenje“) atstovai tobulino verslumo ugdymo šeimose kompetencijas ir plėtojo tarpusavio bendradarbiavimą.
Pagrindinės mokymų veiklos vyko Kuldigoje. Renginio pradžioje mokymų dalyviams buvo apibūdinti projekto tikslai, siekiami rezultatai ir pagrindiniai projekto vykdytojų įsipareigojimai. Prisistatydami mokymų dalyviai apibūdino savo profesinę patirtį, ugdant suaugusiųjų verslumo kompetencijas. Mokymuose diskutuota apie šiuolaikinę verslumo sampratą ir antreprenerystės raišką praktinėje veikloje, supažindinta su antreprenerystės kompetencijų tobulinimą reglamentuojančiais dokumentais, Europoje pripažintomis praktikomis bei rekomendacijomis. Taip pat mokymų dalyviams buvo organizuota pažintinė ekskursija po Kuldigą, kurios metu užfiksuoti ir pademonstruoti sėkmingi verslumo ir verslo pavyzdžiai, naujų verslo idėjų įgyvendinimo, inovatyvūs suaugusiųjų ugdymo atvejai. Lankytasi Kuldigos restauracijos centre, Kuldigos senjorų mokykloje. Šių organizacijų pristatymuose buvo akcentuoti jų veikloje aktualūs suaugusiųjų asmenų verslumo ugdymo bei jo plėtotės aspektai.
Mokymuose taip pat pristatyta Latvijoje veikianti švietimo sistema, suaugusiųjų ugdymo vieta šioje sistemoje, suaugusiųjų mokymo organizavimo ypatumai ir per pastarąjį dešimtmetį įvykę esminiai pokyčiai. Akcentuota visą gyvenimą trunkančio mokymo svarba, jo realizavimo būdai ir formos, apžvelgtos neformalaus mokymo alternatyvos.
Mokymų dalyviams organizuoti išvykstamieji vizitai į Skrundą, Kazdangą, Aizputę ir kitas vietoves. Lankytasi multifunkciniame jaunimo iniciatyvų centre, nevyriausybinėse organizacijose „Kodols“, „Danga“ ir kt. Edukacinė veikla bei praktinės kūrybinės dirbtuvės (workšopai), dalijantis visą gyvenimą trunkančio mokymo gerąja patirtimi, vyko Aizputės vietiniame istorijos muziejuje.Mokymuose akcentuota, kad pagrindinis numatytas projekto rezultatas – projekto dalyvių iš Latvijos, Makedonijos ir Lietuvos bendrai parengtas suaugusiųjų ugdymo specialistams skirtas gerosios praktikos, idėjų bei rekomendacijų rinkinys, padėsiantis kryptingai ir tikslingai tobulinti verslumo ugdymo veiklą šeimose. Aptartas tolesnis mokymų dalyvių tarpusavio bendradarbiavimas ir komunikacija, įsitraukimas į šio rinkinio rengimo darbus, pristatyta EDMODO platformos paskirtis ir naudojimas.
Mokymų dalyviai sužinojo apie antreprenerystės ugdyme taikytinas technikas, metodikas, instrumentus, galimus kūrybinius sprendimus, suaugusiųjų antreprenerystės ugdymo populiarinimo bei pritraukimo galimybes. Buvo keičiamasi šios srities veiklos gerąja patirtimi, organizuotos įvairios grupinės veiklos, kurios leido geriau suprasti skirtingų asmenų grupių (jaunų žmonių, tėvų, senjorų ir kt.) poreikius ir interesus, suaugusiųjų verslumo ugdymo aktualijas ir problematiką kiekvienoje šalyje.
Apibendrinančios mokymų dalyvių refleksijos leidžia teigti, kad Latvijoje vykę mokymai buvo naudingi, šiuolaikiško turinio. Mokymuose vykdytos veiklos leido patobulinti mokymų dalyvių antreprenerystės ugdymo gebėjimus, dalykines ir didaktines kompetencijas. Antroji suaugusiųjų ugdymo specialistų mokymų sesija vyks Lietuvoje 2020 m. vasario 10-14 d. Mokymų veiklas, orientuojantis į verslumo šeimose ugdymą, specialistų žinių ir gebėjimų tobulinimą, organizuos VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija.