Patvirtinta nauja Kolegijos Statuto redakcija | Šiaurės Lietuvos kolegija

Patvirtinta nauja Kolegijos Statuto redakcija

2018-01-03

2017 metų pabaigoje notariškai patvirtinta Šiaurės Lietuvos kolegijos Statuto nauja redakcija. Statuto keitimas inicijuotas atsižvelgiant į Kolegijoje plėtojamą socialinių paslaugų teikimo bei socialinės integracijos veiklą, įvertinus perspektyvinius Kolegijos planus. Atnaujintame Kolegijos Statute įtvirtinti tokie Kolegijos tikslai: vykdyti studijas, teikiančias asmeniui aukštąjį koleginį išsilavinimą ir aukštojo mokslo kvalifikaciją, tenkinančias Lietuvos valstybės, visuomenės ir ūkio reikmes, atitinkančias švietimo ir mokslo raidą; vykdyti suaugusiųjų neformalų tęstinį ugdymą, sudarant sąlygas asmenims mokytis visą gyvenimą, tikslingai tobulinti profesines žinias ir gebėjimus, teikti vaikų neformaliojo švietimo ir užimtumo paslaugas; plėtoti šaliai ir regionui reikalingus mokslo taikomuosius tyrimus, bendradarbiaujant su viešojo administravimo ir ūkio subjektais prisidėti prie regiono socialinės ir ekonominės plėtotės; vykdyti projektinę veiklą, ugdyti švietimui, menui ir kultūrai imlią, pilietiškai aktyvią, socialiai atsakingą, kritiškai ir inovatyviai mąstančią visuomenę, gebančią dirbti sparčios socialinės ir technologinės kaitos sąlygomis; inicijuoti ir vykdyti veiklas, užtikrinančias įvairių socialinių grupių integraciją į visuomenę, skatinant jų socialinę sanglaudą, socialinį įtrauktumą ir savanorišką veiklą; teikti socialines paslaugas, įgyvendinti socialinius projektus, plėtojant bendruomeninio solidarumo nuostatas ir vykdant socialines iniciatyvas, didinančias bendruomenės sutelktumą ir skatinančias bendruomeninį aktyvumą; propaguoti socialinį verslumą, savo veikloje taikyti socialinio verslo principus, efektyviai prisidedant prie visuomeninės naudos ir socialinės gerovės kūrimo šalyje ir regione; plėtoti socialinę partnerystę ir bendradarbiavimą su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, valstybiniu sektoriumi, siekiant glaudesnio socialinio dialogo, efektyvios ir rezultatyvios integracijos į visuomeninį gyvenimą. Patvirtintame naujame Statute fiksuojama, kad Kolegijoje vykdomos šios pagrindinės veiklos rūšys: aukštasis koleginis išsilavinimas, socialinių paslaugų teikimas ir socialinės integracijos veikla.