PASITINKANT NAUJUS MOKSLO METUS | Šiaurės Lietuvos kolegija

PASITINKANT NAUJUS MOKSLO METUS

2018-08-13

Aktuali informacija buvusiems Šiaurės Lietuvos kolegijos studentams, nebaigusiems studijų - paskutinė galimybė sugrįžti į Kolegiją ir baigti studijas!

Informuojame, kad Šiaurės Lietuvos kolegija aukštojo mokslo studijas vykdys iki 2020 m. birželio 30 d. Per likusius kelerius metus tęs­ti stu­di­jas ir įgy­ti pro­fe­si­nio ba­ka­lau­ro laips­nį Kolegijoje galės esami ir buvę bei studijas atnaujinę studentai, kurie buvo lai­ki­nai su­stab­dę studijas, jas nutraukę ar išėję aka­de­mi­nių ato­sto­gų. Įver­ti­nu­si eko­no­mi­nę ir so­cia­li­nę si­tua­ci­ją re­gio­ne, at­si­žvelg­da­ma į de­mog­ra­fi­nės ap­lin­kos ten­den­ci­jas ir aukš­to­jo moks­lo per­tvar­kas, Šiau­rės Lie­tu­vos ko­le­gi­ja nuo 2017-2018 m. m. ne­be­vyk­do stu­den­tų priė­mi­mo į I kur­są, ne­be­da­ly­vau­ja bend­ra­ja­me priė­mi­me (LAMA BPO). Viešoji įstaiga Šiau­rės Lie­tu­vos ko­le­gi­ja planuoja toliau sėkmingai veikti – nuosekliai persiorientuojama į kitas veiklas, išnaudojant per daugelį metų sukauptą intelektinį kapitalą, žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius bei įvertinant rinkoje atsiradusias perspektyvias nišas. Kolegija, turinti nevyriausybinės organizacijos statusą, ypač aktyviai plėtoja pro­jek­tinę veiklą, teikia so­cia­li­nes, sociokultūrines ir kitas paslaugas.