PAGAL PROJEKTĄ „NVO SINERGIJA: SKAIDRUS VIEŠASIS VALDYMAS“ ĮGYVENDINTI DAR VIENI MOKYMAI | Šiaurės Lietuvos kolegija

PAGAL PROJEKTĄ „NVO SINERGIJA: SKAIDRUS VIEŠASIS VALDYMAS“ ĮGYVENDINTI DAR VIENI MOKYMAI

2020-02-20

2020 m. sausio 31 d. ir vasario 7 d. Šiaurės Lietuvos kolegijoje pagal projektą „NVO sinergija: skaidrus viešasis valdymas“ (paraiškos kodas 10.1.2-ESFA-K-917-03-0015) buvo organizuoti NVO institucinius gebėjimus tobulinantys mokymai pagal trečiąją temą “Efektyvus viešųjų konsultacijų organizavimas ir vykdymas”. 16 val. apimties mokymus vedė viešojo administravimo srities specialistė Anželika Gumuliauskienė, turinti aukšto lygio teorinių ir praktinių žinių. Mokymuose dalyvavo NVO nariai, atstovaujantys projekto pareiškėją VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ ir 3 projekto partnerių organizacijas („Apskritasis stalas“, "Visuomeninės iniciatyvos", "Lieporių bendruomenės centras"). Mokymus organizavo už šios veiklos įgyvendinimą atsakinga VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“, vykdydama projekto 1.2. veiklą „Mokymų, skirtų NVO institucinių gebėjimų stiprinimui, vykdymas“.

Mokymuose “Efektyvus viešųjų konsultacijų organizavimas ir vykdymas” NVO atstovams buvo suteikta žinių apie tai, kaip tinkamai bei vadovaujantis „Viešųjų konsultacijų metodikos taikymo gairėmis“ planuoti ir organizuoti viešąsias konsultacijas. Pateikti tinkamai ir netinkamai įgyvendintų viešųjų konsultacijų pavyzdžiai. Atliktos pagal mokymų temą aktualios mokymų dalyvių praktinius gebėjimus ugdančios individualios ir grupinės užduotys. Diskutuota apie tai, su kokiomis problemomis dažniausiai susiduriama planuojant ir organizuojant viešąsias konsultacijas, ieškota kylančių problemų priežasčių ir optimalių sprendimo būdų.

Lektorės organizuotos mokymų dalyvių refleksijos patvirtino aukštą mokymų kokybę, mokymų turinio aktualumą ir reikšmę, siekiant bendro projekto tikslo - tobulinant NVO institucinius gebėjimus. Pažymėtina, kad šiuose mokymuose įgytos žinios bei gebėjimai yra reikšmingi kitų šio projekto veiklų įgyvendinimui: veiklai Nr. 1.3. - Stažuočių, skirtų NVO institucinių gebėjimų stiprinimui, įgyvendinimas; veikloms Nr. 2.1., 2.2., 2.3. - Pasiūlymų iš atitinkamų viešojo valdymo sričių parengimas ir pateikimas; veiklai Nr. 2.4. - Bendro pasiūlymo iš viešojo valdymo srities "Gero valdymo principų taikymas ir demokratijos plėtra", kuriuo remiantis bus priimtas viešojo valdymo sprendimas ar parengtas viešojo valdymo sprendimų projektas, parengimas ir pateikimas.

Įgyvendinant šią projekto veiklą („1.2. Mokymų, skirtų NVO institucinių gebėjimų stiprinimui, vykdymas“) 2020 m. vasario 21 ir 28 d. bus organizuojami tęstiniai mokymai pagal ketvirtąją (paskutinę) temą „Viešasis dialogas“. Įgyvendus visą mokymų ciklą, susidedantį iš 4 tematikų, bus inicijuotas pasiūlymų pagal pasirinktas viešojo valdymo politikos sritis rengimas – iš mokymuose dalyvavusių NVO atstovų bus suformuotos darbo grupės, kurios rengs ir teiks siūlymus valstybės ir savivaldybės institucijoms bei įstaigoms.