KOLEGIJOJE VIZITAVO STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO ATSTOVAI | Šiaurės Lietuvos kolegija

KOLEGIJOJE VIZITAVO STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO ATSTOVAI

2018-12-04

2018 m. gruodžio 4 d. Šiaurės Lietuvos kolegijoje nuo 10.30 vyko Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) atstovų vizitas, kurio metu bus vertinamos Kolegijoje vykdomos studijos ir su studijomis susijusi veikla, aptarta Kolegijos pateikta Kokybės stebėsenos ir užtikrinimo ataskaita (2018). Vizitas organizuotas pagal SKVC nustatytą kasmetinę Šiaurės Lietuvos kolegijos atskaitomybę, kurios pagrindinės formos ir teiktinos informacijos turinys apibrėžtas 2017 m. liepos 21 d. SKVC rašte Nr. S-2681 „Dėl baigiamų vykdyti studijų programų kokybės stebėsenos“.

Į Kolegiją atvyko solidi SKVC specialistų komanda: Rasa Penkauskienė,  Studijų kokybės vertinimo centro Institucinio vertinimo skyriaus vedėja; Eimantė Bogdan, Studijų kokybės vertinimo centro Studijų vertinimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti Studijų vertinimo skyriaus vedėjo funkcijas; Julija Kovalenko, Studijų kokybės vertinimo centro Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė (teisininkė);  Audrius Steponėnas, Studijų kokybės vertinimo centro Studijų vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas.

Vizitas vyko pagal iš anksto suplanuotą darbotvarkę:

  • 10.30-11.30  val. susitikimas su Kolegijos administracija.
  • 11.30-12.00 val. Kolegijos patalpų apžiūrėjimas (susipažinimas su Kolegijos materialine baze bei materialiniais ištekliais).
  • 12.00-12.45  val. susitikimas su Kolegijos studentais.

Susitikimo metu buvo aptartas tolesnis studijų ir su studijomis susijusios veiklos vykdymas Šiaurės Lietuvos kolegijoje, studijų organizavimas paskutinių kursų studentams (nuo  2017-2018 m. m. Kolegija ne­be­vyk­do stu­den­tų priė­mi­mo į I kur­są, ne­be­da­ly­vau­ja bend­ra­ja­me studentų priė­mi­me). Užfiksuota, kad Kolegija aukštojo mokslo studijas vykdydama iki 2020 m. birželio 30 d. užtikrins tinkamą studijų kokybę ir vykdomų studijų programų numatytų rezultatų pasiekimą. Per likusius kelerius metus Kolegijoje bus sudarytos sąlygos  tęs­ti stu­di­jas ir įgy­ti pro­fe­si­nio ba­ka­lau­ro laips­nį esamiems ir buvusiems bei studijas atnaujinusiems  studentams, kurie buvo lai­ki­nai su­stab­dę studijas, jas nutraukę ar išėję aka­de­mi­nių ato­sto­gų.

SKVC atstovai pateikė nemažai  klausimų tiek Kolegijos administracijos darbuotojams, tiek studentams, gilinosi į esamą situaciją Kolegijoje ir jos veiklos perspektyvas.