Kaip vyksta nuotolinės studijos Šiaurės Lietuvos kolegijoje

 

Kiekvieno semestro pradžioje, įvadinės savaitės metu, dėstytojai studentus supažindina su dėstomu dalyku, mokymosi medžiaga ir naudojimosi ja virtualioje mokymosi aplinkoje būdais. 


Moodle aplinkoje pateikiama teorinė dalyko medžiaga ir praktinės užduotys, savikontrolės klausimai, nufilmuotos paskaitos, nuorodos į diskusijų forumus, literatūrą, internetinius šaltinius ir kita naudinga informacija.

Su studijų dalyko turiniu, dėstymo ir vertinimo metodais bei kriterijais studentai gali susipažinti ir savo elektroninėse studijų knygelėse app.slk.lt.

Kiekvieną studijų savaitę 2-4 kartus vakarais vyksta tiesioginės nuotolinės paskaitos ir konsultacijos su dėstytoju. Semestro pabaigoje, atsiskaitomosios studijų savaitės metu, laikomi egzaminai pagal iš anksto su studentais ir dėstytojais suderintą tvarkaraštį.
Per tris metus studentai atlieka 3 profesinės veiklos praktikas įmonėse (organizacijose), kurių bendra trukmė – 20 savaičių.

Praktikos vadovas prieš praktiką studentams pateikia užduotis, kurios gali būti bendros visiems studentams arba individualios, pritaikytos prie įmonės (organizacijos) veiklos problematikos ir poreikių. Kiekviena praktika baigiama praktikos ataskaitos parengimu ir gynimu.

Studentų pasiekimai vertinami vadovaujantis Kolegijoje patvirtinta studijų rezultatų vertinimo tvarka. Paskutiniais studijų metais studentai rengia ir Kolegijoje viešai gina baigiamuosius darbus. 

Sėkmingai išlaikius visų studijų programoje numatytų dalykų egzaminus, atlikus praktikas ir apgynus baigiamąjį darbą, suteikiama atitinkama kvalifikacija, įgyjamas profesinio bakalauro laipsnis.
 

Alt