Erasmus studijų programa Šiaulių Šiaurės Lietuvos kolegijos studentams

Šiaurės Lietuvos kolegijos bendra informacija studentams apie aukštosios mokyklos studijų programą „Erasmus“ mobilumas studijoms.

 • visų aukštojo mokslo pakopų studentų mobilumas, kurio tikslas – studijos įstaigoje partnerėje arba stažuotė ar patirties kaupimas atliekant gamybinę praktiką;
 • profesinio mokymo moksleivių, pameistrių ir absolventų mobilumas, kurio tikslas – stažuotė ar patirties kaupimas atliekant gamybinę praktiką;
 • visų sektorių švietimo darbuotojų mobilumas, kurio tikslas – mokymasis, kvalifikacijos kėlimas ar praktika užsienyje;
 • jaunimo mainai ir savanoriai.
 • švietimo ir mokymo ar kituose sektoriuose veikiančių organizacijų ir (arba) įstaigų strateginės partnerystės, kuriomis siekiama įgyvendinti bendras iniciatyvas, skatinančias mokymąsi vieniems iš kitų ir dalijimąsi patirtimi;
 • aukštojo mokslo įstaigų ir darbo aplinkos žinių sąjungos, kuriomis siekiama suteikti reikiamų mokymosi galimybių ir taip skatinti studentų ir dėstytojų kūrybiškumą, naujoves, mokymąsi darbo vietoje ir verslumą, taip pat naujų mokymo programų ir pedagogikos metodų rengimą;
 • sektorių įgūdžių sąjungos, kuriose dalyvauja švietimo ir mokymo paslaugų teikėjai ir darbdaviai ir kuriomis siekiama didinti įsidarbinimo galimybes, prisidėti rengiant naujas tam tikram sektoriui aktualias ar tarpsektorines mokymo programas, plėtoti naujoviškus profesinio rengimo metodus ir diegti ES lygmens skaidrumo ir pripažinimo priemones;
 • visiems švietimo ir mokymo sektoriams skirtų IRT platformų plėtojimo veiklos, taip pat ir eTwinning, padedančios mokytis vieniems iš kitų, skatinančių virtualų judumą ir dalijimąsi gerąja patirtimi.
 • Europos Sąjungos švietimo ir mokymo politinės darbotvarkės įgyvendinimu, taikant Atvirąjį koordinavimo metodą, ir su Bolonijos bei Kopenhagos procesų plėtote;
 • skaidrumo ir pripažinimo užtikrinimo priemonių, pirmiausia Europass, Europos kvalifikacijų sandaros (EKS), Europos kreditų perkėlimo sistemos (ECTS), Europos profesinio mokymo kreditų sistemos (ECVET), Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinės sistemos (EQAVET), Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo registro (EQAR) ir Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo asociacijos (ENQA), įgyvendinimu;
 • atitinkamų Europos suinteresuotųjų šalių politiniu dialogu švietimo ir mokymo srityse;
 • NARIC, Eurydice ir Euroguidance tinklais, taip pat Europass nacionaliniais centrais.

 

Šiaurės Lietuvos kolegija gavo ERASMUS aukštojo mokslo institucijos chartiją dalyvauti ERASMUS+ programoje 2014-2020 metais.
Šiaurės Lietuvos kolegijos ERASMUS+ ID numeris: LT SIAULIA02 ;
Erasmus chartijos numeris (ECHE): 217764-LA-1-2014-1-LT-E4AKA1-ECHE.

Šiaurės Lietuvos kolegijos ERASMUS+ chartija + priedas