Šiaulių Šiaurės Lietuvos kolegijos mokslai ir tyrimai

Šiaurės Lietuvos kolegija, įgyvendindama aukštosios mokyklos misiją, nuolat atlieka mokslinius bei užsakomuosius tyrimus, organizuoja mokslines – praktines konferencijas, rengia ir publikuoja mokslo darbų rinkinius, teikia konsultacijas fiziniams ir juridiniams asmenims.

Kolegijos administracijos darbuotojai, dėstytojai bei studentai, dalyvaudami mokslo taikomojoje ir konsultacinėje veikloje, ugdo(si) kompetencijas ir praktinius gebėjimus mokslinių tyrimų srityje, įgytas žinias panaudodami studijų procese bei sukurdami sąlygas kokybiškesniam studijų programų įgyvendinimui, aukštesnei studijų kokybei.

Strateginis Šiaurės Lietuvos kolegijos mokslo taikomosios ir konsultacinės veiklos tikslas – vykdyti bei plėtoti mokslo taikomuosius tyrimus ir konsultacinę veiklą, pritaikant sukauptas žinias ir patirtį studijų procese.

1. Skatinti regiono įmonių konkurencingumą, atliekant užsakomuosius taikomuosius tyrimus ir vykdant konsultacinę veiklą.

2. Analizuoti specialistų poreikio kitimo tendencijas šalies ir Šiaurės Lietuvos regiono darbo rinkoje, identifikuojant paklausias studijų programas.

3. Per taikomuosius mokslinius tyrimus kurti žinių visuomenę, skatinti mokslinių tyrimų rezultatų praktinį pritaikomumą.

4. Užtikrinti aukštą kolegijoje įgyvendinamų studijų kokybę, didinant kolegijos paslaugų konkurencingumą bei numatant institucijos perspektyvumą.

 • užsakomieji taikomieji tyrimai verslo įmonėms, viešojo sektoriaus įstaigoms ir kt. organizacijoms;
 • specialistų poreikio analizės tyrimai;
 • vidiniai studijų kokybės tyrimai;
 • tyrimai, skirti mokslo žinioms plėtoti (jų pagrindu rengiami mokslo darbai, publikacijos, konferencijų pranešimai, metodinės medžiagos ir kt.).

Vadyba:

 • Personalo valdymas bei jo tobulinimo kryptys verslo įmonėje (viešojo sektoriaus įstaigoje, organizacijoje)
 • Verslo įmonės (viešojo sektoriaus įstaigos, organizacijos) komunikacija ir įvaizdžio formavimas
 • Vartojimo prekių (paslaugų) vartotojų elgsena ir pirkimo proceso ypatumai
 • Renginių paklausa ir jos didinimo galimybės (mieste, regione, įmonėje)
 • Kultūros renginių ir švenčių įtaka miesto (regiono) įvaizdžiui
 • Lyderystės raiška ir plėtra šiuolaikinėse (intelektualiose, besimokančiose) organizacijose
 • Mokslo ir verslo bendradarbiavimas bei inovacinė partnerystė

Ekonomika:

 • Darnus regiono (miesto) ekonomikos vystymasis ir tvari plėtra
 • Verslo įmonės (viešojo sektoriaus įstaigos, organizacijos) finansų valdymo sprendimai ir jų poveikis veiklos rezultatams
 • Finansų rinkos funkcionavimo ypatumai
 • Darbo rinka: darbo paklausos ir pasiūlos bei jų suderinamumo sprendimų analizė

Informacinės technologijos:

 • Informacinių komunikacinių technologijų taikymas verslo procesų valdyme
 • Informacinių komunikacinių technologijų taikymo galimybės nuotolinio mokymo (mokymosi) procese

Teisė:

 • Verslo teisinė aplinka
 • Viešojo administravimo subjektų veikla ir jos teisinis reguliavimas

Edukologija:

 • Nuolatinis mokymasis žinių visuomenėje ir nuotolinio mokymo (mokymosi) plėtra
 • Studijų kokybės užtikrinimo procesai ir studijų modernizavimas

Daugiau informacijos:


Tel. (8 41) 525 100
El. p. info@slk.lt
II a. 207 kab.