Projektas „SalesLabs“ | Šiaurės Lietuvos kolegija
Alt

SalesLabs for employability competencies development/ SalesLabs No: LLI-184

 

Šiaurės Lietuvos kolegija kartu su Rezeknės technologijų akademija pradėjo įgyvendinti Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo abipus sienos programos 2014-2020 (Interreg V-A) projektą „SalesLabs for employability competencies development/ SalesLabs No: LLI-184“. Projekto lietuviškas pavadinimas – Pardavimų laboratorijos darbo kompetencijų ugdymui. 

Projektą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas. Finansavimo suma – 524866.74.
Projektą įgyvendina du partneriai: Rezeknės technologijų akademija ir Šiaurės Lietuvos kolegija.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2017-07-01 – 2019-06-30.

Projekto tikslas – stiprinti darbo jėgos kompetencijas, efektyviau reaguoti į darbo rinkos poreikius pertvarkant ir įgyvendinant aukštųjų mokyklų dalykus, sukuriant suaugusiųjų mokymosi programą ir infrastruktūrą Latgalės ir Šiaulių regionuose. Pagrindinis tikslas prisideda prie Programos tikslo 2.2. – apie 1000 tikslinės grupės dalyvių plėtos savo kompetencijas, būtinas prisitaikyti prie darbo rinkos poreikių, dalyvaus projekto veiklose, susipažins su projekto metu sukurtais produktais (SalLab's).

Pagrindiniai projekto rezultatai yra šie:

  • 20 atnaujintų studijų dalykų (10 LT+10 LV) abiejose institucijose. Dalykai bus atnaujinti integruojant probleminio mokymosi (PBL) metodą.
  • sukurta ir įgyvendinta suaugusiųjų mokymo programa, apmokyti 40 dalyvių.
  • įkurtos 2 (1 LV ir 1 LT) pardavimų laboratorijos (SalesLabs), kuriose vyks praktiniai probleminio mokymosi seminarai, bendros studentų ir verslininkų iš abiejų šalių darbinės sesijos, verslo problemų sprendimų pristatymas ir išvystytų produktų pristatymas. Pardavimų laboratorija bus atvira Šiaulių ir Rezeknės regionų gyventojams.

Projektas sujungs Rezeknės technologijų akademijos ir Šiaurės Lietuvos kolegijos gerąsias patirtis ir stipriąsias kompetencijas ir leis jomis keistis bendradarbiaujant pardavimų laboratorijose, jungtinių mokymų ir vizitų metu, leis geriau pažinti kito regiono verslo ir darbo rinkos aplinką ir didins galimybę įsidarbinti projekte dalyvaujantiems tikslinių grupių atstovams.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Šiaurės Lietuvos kolegija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

www.lalit.eu
www.europa.eu

 

Kokybės vadyba: problemų sprendimu grįstas mokymas. Ekspertė Lina Šneideraitienė.

Pardavimų valdymas: problemų sprendimu grįstas mokymas. Ekspertė Diana Cibulskienė.

Projektų valdymas: problemų sprendimu grįstas mokymas. Ekspertė Aina Būdvytytė.

Rinkodara: problemų sprendimu grįstas mokymas. Ekspertė Milda Damkuvienė.

Verslo komunikacijos ir etika: problemų sprendimu grįstas mokymas. Ekspertė Evandželina Petukienė.

o Duomenų bazės ir informacinės sistemos: problemų sprendimu grįstas mokymas. Ekspertas Liudas Kaklauskas.

Elektroninis verslas: problemų sprendimu grįstas mokymas. Ekspertė Beatričė Poškuvienė.

o Kompiuterinė grafika: problemų sprendimu grįstas mokymas. Ekspertas Saulius Čeplinskas.

o Tarptautinio verslo vadyba: problemų sprendimu grįstas mokymas. Ekspertė Aida Jankauskienė.

o Tinklapių kūrimo pagrindai: problemų sprendimu grįstas mokymas. Ekspertė Danutė Kaklauskienė.

Alt

2018 m. rugsėjo 20-21 d. įvyko pirmosios kūrybinės dirbtuvės, kuriose verslo atstovai iš Rezeknės (Latvijos) ir Šiaulių regionų, kartu su Rezeknės technologijų akademijos ir Šiaurės Lietuvos kolegijos dėstytojais aptarė bendradarbiavimo, integruojant į studijas verslo įmonių veiklos problemas, galimybes. 2018-2019 m. m. Rudens semestre probleminis mokymas taikomas penkių Šiaurės Lietuvos kolegijos studentams dėstomų dalykų studijose: Tinklapių kūrimo pagrindai, Tarptautinio verslo vadyba, Elektroninis verslas, Kompiuterinė grafika, Duomenų bazės ir informacinės sistemos.
Renginio pradžioje prisistatė Rezeknės technologijų akademijos ir Šiaurės Lietuvos kolegijos dėstytojai. Jie apibūdino savo pedagoginę ir praktinę patirtį, apžvelgė dėstomų dalykų turinį bei pagrindines tematikas, akcentavo probleminio mokymo metodo taikymo galimybes jų dėstomo dalyko studijose. Vėliau prisistatė Lietuvos ir Latvijos verslo atstovai, kurie trumpai apibūdino verslo įmonės veiklą ir tikslinę rinką, pristatė pagrindines verslo įmonės veiklos problemas. Renginyje sudarytos galimybės kiekvienam dėstytojui pabendrauti su verslo įmonių, kurių veiklos problemos galėtų būti įtrauktos į dėstomo dalyko studijas, atstovais. Diskutuota apie verslo įmonės galimos užduoties turinį bei pobūdį, aptartos tolesnio bendradarbiavimo kryptys.
Jungtinėse tarptautinėse verslo atstovų ir dėstytojų kūrybinėse dirbtuvėse realizuotas bendradarbiavimas abipus sienos, t.y. skirtingų šalių (Latvijos ir Lietuvos) verslo atstovai ir dėstytojai dalinosi savo veiklos patirtimi, numatė verslo partnerystės bei įvairiapusių mainų galimybes, vykdant projekto veiklas, susijusias su probleminio mokymo taikymu. Užtikrintas siekiamas rezultatas, susitarta, dėl konkretaus bendradarbiavimo tarp skirtingų šalių tikslinių dalyvių grupių (dėstytojų ir verslo atstovų). Pavyzdžiui, vienos iš Rezeknėje veikiančių verslo įmonių veiklos problemą nuspręsta integruoti į dalyko Tarptautinio verslo vadyba studijas.
Verslo atstovams pristatant jų įmonių veiklos problemas paaiškėjo, kad daugiausia spręstinų klausimų ir abejonių kyla elektroninės komunikacijos, skaitmeninės rinkodaros, reklamos ir pardavimų skatinimo srityse. Aktualizuoti tokie verslo įmonių veiklos iššūkiai kaip paklausos plėtra, naujų rinkų paieška lokaliu ir globaliu lygmenimis, efektyvus šiuolaikinių informacinių technologijų naudojimas, siekiant tinkamo verslo įmonės prekės ar paslaugos pozicionavimo ir rinkodaros strategijos realizavimo.
Kitas dėstytojų ir verslo atstovų bendradarbiavimo etapas – antrosios šių tikslinių projekto dalyvių grupių partnerystę plėtojančios kūrybinės dirbtuvės – įvyks Šiauliuose, Šiaurės Lietuvos kolegijoje 2018 m. spalio 25-26 d.

Pristatymų medžiagos archyvas

Pagal projektą „SalesLabs“ (LLI 184) 2018 m. gegužės 17-18 d. Rezeknės technologijų akademijoje vyko paskutinės antrojo periodo kūrybinės dirbtuvės. Jose dalyvavo 24 Šiaurės Lietuvos kolegijos akademinės bendruomenės nariai – 4 probleminio mokymo ekspertai, dėstytojai, ir 20 studentų, kurie 2017-2018m.m. Pavasario semestre studijavo vieną ar kelis iš šių dalykų: „Pardavimų valdymas: problemų sprendimu grįstas mokymas“, „Verslo komunikacijos ir etika: problemų sprendimu grįstas mokymas“, „Kokybės vadyba: problemų sprendimu grįstas mokymas“, „Projektų valdymas: problemų sprendimu grįstas mokymas“, „Rinkodara: problemų sprendimu grįstas mokymas“. Studentai minėtus dalykus studijavo pagal atnaujintą dalyko programą, atitinkančią probleminio mokymo reikalavimus, ir 50-55 proc. koreguotą studijų dalyko turinį.
Renginyje penkios Šiaurės Lietuvos kolegijos studentų komandos pristatė dalykų, kurių studijose taikytas probleminio mokymo metodas, pagrindinius rezultatus – Šiaulių mieste veikiančių verslo įmonių ir organizacijų veiklos problemų galimus sprendimus. Kolegijos studentai ne tik pristatė siūlomas verslo įmonių ir organizacijų veiklos problemų sprendimų kryptis, bet ir kartu su Rezeknės technologijų akademijos atstovais dalyvavo diskusijose apie jų pagrįstumą bei realizavimo galimybes.
Pastebima, kad Šiaulių mieste veikiančių verslo įmonių ir organizacijų veiklos problemas, kurios buvo integruotos į 2017-2018m.m. Pavasario semestre dėstytų dalykų studijas, pristatė patys verslo atstovai, dalyvavę semestro pradžioje vykusiose verslo atstovų ir dėstytojų kūrybinėse dirbtuvėse. Jose buvo užmegzti mokslo ir verslo ryšiai, plėtojamas verslo atstovų ir dėstytojų, probleminio mokymo ekspertų, bendradarbiavimas, galiausiai priimti sprendimai dėl tam tikros verslo organizacijos veiklos problemų integravimo į konkretaus dalyko studijas.
Dalyko „Pardavimų valdymas“ (ekspertė Cibulskienė) studentai nagrinėjo ir pristatė kaimo turizmo sodybos „Ąžuolų slėnis“ veiklos problemų sprendimo galimybes. Studentų komanda, kuri studijavo dalyką „Verslo komunikacijos ir etika“ (ekspertė Evandželina Petukienė), 2017-2018m.m. Pavasario semestro eigoje nagrinėjo Etaplius.lt (VšĮ „Šiauliai plius“) veiklos problematiką, o šiame baigiamajame renginyje pristatė rekomendacijas dėl minėtos organizacijos veiklos problemų sprendimo. Dalyko „Kokybės vadyba“ (ekspertė Lina Šneideraitienė) studijos buvo orientuotos į UAB „Cinkelis“ veiklos problemų sprendimų paiešką, o kūrybinėse dirbtuvėse buvo pristatyti konkretūs studentų siūlymai, siekiant įvardintų problemų efektyvaus sprendimo. Į dalyko „Projektų valdymas“ studijas (ekspertė Aina Būdvytytė) buvo integruotos UAB „Remjasta“ veiklos problemos, kurių sprendimo alternatyvas Kolegijos studentai viešai pristatė ir savo siūlymus argumentavo Rezeknėje vykusiame renginyje. Studijų ir praktikos integracija dalyko „Rinkodara“ studijose (ekspertė Milda Damkuvienė), taikant problemų sprendimu grįstą mokymą, realizuota gilinantis į mažosios bendrijos „Sorela“ (sumuštinių baro „Gimme“) veiklos problemas, o šiose tarptautinėse kūrybinėse dirbtuvėse studentai pristatė komandinį kūrybinį darbą – konkrečius šiai verslo įmonei siūlomus veiklos problemų sprendimus.

Pristatymų medžiagos archyvas
Alt
Alt

2018 m. balandžio 12-13 d. "SalesLabs" projekto įgyvendinimo darbo grupė, Šiaurės Lietuvos kolegijos ir Rezeknės technologijų akademijos projekto administracija, susitiko Šiaurės Lietuvos kolegijoje apžvelgti įgyvendintas projekto veiklas, pasiektus projekto rezultatus, aptarti tolesnį projekto įgyvendinimą. Susitikimo metu buvo apžvelgti užmegzti ryšiai ir bendradarbiavimas su verslo įmonėmis, pasidalinta 2017-2018 m.m. Pavasario semestro dalykų, kurių studijose taikomas problemų sprendimu grįstas mokymas, dėstymo ypatumais, įvertinta dėstytojų ir studentų kūrybinių dirbtuvių organizavimo patirtis. Taip pat aptartas projekte numatytos infrastruktūros klausimų sprendimas, tolesnis projekto komunikacijos plano realizavimas.

2018 m. balandžio 12-13 dienomis Šiaurės Lietuvos kolegijoje vyko pirmosios projekto „SalesLabs“ (LLI 184) dėstytojų ir studentų kūrybinės dirbtuvės. Projekte numatyta, kad įpusėjus studijų semestrui abiejų šalių dėstytojai ir studentai susitinka bendrose kūrybinėse dirbtuvėse pristatyti per paskaitas sprendžiamas verslo problemas bei keistis patirtimi jas sprendžiant. 2017/2018 m. m. pavasario semestre taikant probleminio mokymosi metodą Rezeknės aukštojoje mokykloje dėstomi dalykai Rinkodara, Rinkodaros komunikacija, Maisto prekių mokslas, Interjero dizainas ir ergonomika, Kompiuterių inžinerinė mechanika, o Šiaurės Lietuvos kolegijoje – Projektų valdymas, Verslo komunikacijos ir etika, Pardavimų valdymas, Rinkodara ir Kokybės vadyba dalykai.

Pirmąją kūrybinių dirbtuvių dieną jungtinė 48 Latvijos ir Lietuvos dėstytojų ir studentų komanda lankėsi Šiaulių regiono įmonėse, o antrąją dieną renginio dalyviai produktyviai dirbo Šiaurės Lietuvos kolegijoje – keitėsi verslo įmonių problemų sprendimo idėjomis ir patirtimi. Kūrybinėse dirbtuvėse studentai pristatė jau pradėtus rengti verslo įmonės problemų sprendimo projektus, konsultavosi su abiejų aukštųjų mokyklų dėstytojais, diskutavo su studentais, numatė tolesnę verslo problemos sprendimo eigą. Antrose dėstytojų ir studentų jungtinėse dirbtuvėse, kurios Rezeknės technologijų akademijoje vyks 2018 m. gegužės 17-18 d., studentai pristatys jau baigtinius verslo problemų sprendimo projektus.

Pristatymų medžiagos archyvas
Alt
Alt

2018 m. kovo 15-16 dienomis Šiaurės Lietuvos kolegijoje vyko antrosios projekto „SalesLabs“ (LLI 184) kūrybinės dirbtuvės. Kūrybinės dirbtuvės prasidėjo jungtinės Latvijos ir Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų ir verslininkų komandos apsilankymu Šiaulių regiono įmonėse. Tos pačios dienos vakarą dėstytojai ir verslininkai aptarė lankytų įmonių veiklos iššūkius ir problemas. Antroji kūrybinių dirbtuvių diena buvo skirta studijų turinio ir verslo problemų mainams. Abiejų aukštųjų mokyklų dėstytojai pristatė savo dalykų turinį, o taip pat galimybes taikant PBL metodą į dėstymą ir paskaitas integruoti realių verslo problemų sprendimą. Verslo įmonės kūrybingai pristatė savo įmones ir jiems šiuo metu aktualiausias verslo problemas. Po pietų idėjų ir verslo problemų mainai persikėlė į individualias konsultacijas tarp verslininkų ir dėstytojų, per kurias abi pusės aptarė tolimesnes bendradarbiavimo galimybes sprendžiant realias verslo situacijas.

Šiaurės Lietuvos regioną šiose kūrybinėse dirbtuvėse atstovavo šios įmonės: VšĮ „Šiauliai plius“ (Etaplius.lt), MB „Sorela“ (sumuštinių baras „Gimme“), UAB „Remjasta“ , Kaimo turizmo sodyba „Ąžuolų slėnis“, UAB „Elme Metall Lithuania“, UAB „Fiberta“, UAB „Metal Production“ , UAB „Sporto kalvė“, VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“, UAB „Grandbera“.

Kitos tarptautinės jungtinės kūrybinės dirbtuvės numatomos balandžio mėnesį. Jose dalyvaus Šiaurės Lietuvos kolegijos ir Rezeknės technologijų akademijos dėstytojai ir studentai.

Pristatymų medžiagos archyvas

2018 vasario 22-23 d. įvyko kūrybinės dirbtuvės, kuriose Latvijos Rezeknės ir Šiaulių regionų verslininkai bei Latvijos Rezeknės technologijų akademijos ir Šiaulių Šiaurės Lietuvos kolegijos dėstytojai aptarė bendradarbiavimo galimybes integruojant konkrečias verslo problemas į projekto metu pagal probleminio mokymosi metodą dėstomų dalykų turinį. Abiejų šalių verslininkai kūrybiškai pristatė savo įmones bei studentams siūlomas spręsti verslo problemas. Latvijos ir Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojai pristatė savo dalykų turinį bei galimybes dirbant su studentais ir taikant probleminio mokymosi metodą spręsti konkrečias verslo problemas. Kiekvienas dėstytojas turėjo galimybę pasirinkti įmones, su kuriomis pageidautų bendradarbiauti ir būtų suinteresuotas pasiūlyti studentams spręsti tos įmonės veiklos problemas.

Svarbi kūrybinių dirbtuvių pridėtinė vertė – bendradarbiavimas abipus sienos: susitarta dėl problemų mainų, nes dėstytojai ir studentai spręs ne tik savo regiono, bet ir projekto partnerio regiono verslo problemas. Pristatant verslo problemas išaiškėjo, kad daugiausia problemų įmonėms kyla pardavimų, marketingo ir verslo komunikacijų srityse. Aktualizuoti tokie verslo įmonių iššūkiai kaip pardavimų plėtra, naujų rinkų paieška, pozicionavimo sprendimai, vartotojų poreikių ir lūkesčių patenkinimas. Nemažai verslininkų pageidavo, kad studentai padėtų sukurti prekės identifikavimo strategiją. Išsakytas dizaino bei kūrybinių sprendimų poreikis, skatinimas sukurti prekės logotipą ar kitus prekės identifikatorius. Kai kurie verslo įmonių atstovai pageidavo, kad jų veikloje būtų geriau išnaudotas informacinių komunikacinių technologijų potencialas – jie tikisi inovatyvaus požiūrio iš studentų pusės, realaus indėlio į įmonės veiklą, studentų intelektualios bei kūrybinės veiklos rezultato, padėsiančio spręsti įmonės veiklos problemas.

Dėstytojų ir verslo atstovų tolesnės partnerystės etapas – antrosios kūrybinės dirbtuvės Šiauliuose, kurios įvyks Šiaurės Lietuvos kolegijoje kovo 15-16 d.

Pristatymų medžiagos archyvas
Alt

Alt

Gruodžio 13-14 dienomis Rezeknės aukštojoje technikos mokykloje įvyko antroji jungtinių mokymų, skirtų probleminio mokymosi metodo (PBL) taikymo atnaujinant studijų dalykus, dalis. 10 Rezeknės technologijų akademijos (LV) dėstytojų ir 10 Šiaurės Lietuvos kolegijos ekspertų (LT) toliau gilinosi į probleminio mokymosi taikymo galimybes studijų procese. Antroji mokymų dalis buvo skirta praktiniams PBL įgyvendinimo žingsniams įsisavinti: dėstytojai mokėsi, kaip keisti dalyko kortelės turinį, kaip formuluoti mokymosi tikslus ir uždavinius, aprašyti su probleminiu mokymusi susietas dalyko užduotis, kaip adaptuoti dalyko turinį ir atsiskaitymo metodus. Pasibaigus mokymams studijų dalykus atnaujinantys dėstytojai su mokymų lektorėmis doc. dr. Jūrate Valuckiene ir doc.dr Lina Milteniene turės galimybę konsultuotis nuotoliniu būdu. 

PBL jungtiniai seminarai – tai projekto „SalesLabs for employability competencies development/ SalesLabs No: LLI-184“ mokymai pagal T1.1. veiklą „Joint teacher PBL trainings“. Pabaigus šia veiklą prasidės atnaujintų studijų dalykų įgyvendinimas abiejose aukštosiose mokyklose. 

MOKYMŲ MEDŽIAGA I MOKYMŲ MEDŽIAGA II

Lapkričio 14-15 dienomis Šiaurės Lietuvos kolegijoje įvyko pirmieji jungtiniai projekto „SalesLabs for employability competencies development/ SalesLabs No: LLI-184“ mokymai pagal T1.1. veiklą „Joint teacher PBL trainings“. 10 Rezeknės technologijų akademijos (LV) dėstytojų ir 10 Šiaurės Lietuvos kolegijos ekspertų (LT) dvi dienas mokėsi, kaip taikant pasaulyje pripažintą probleminio mokymosi metodą (PBL) atnaujinti studijų dalykus ir praktiškai taikyti šį metodą studijų procese. Mokymus vedė dvi aukštosios mokyklos didaktikos ir probleminio mokymo ekspertės doc. dr. Jūratė Valuckienė ir doc. dr. Lina Miltenienė. Šių mokymų tikslas -  pristatyti PBL sampratą ir taikymo praktikas šalies ir užsienio aukštosiose mokyklose, probleminio mokymosi proceso organizavimą, dėstytojo vaidmenį ir vertinimo kriterijus. Mokymai sujungė skirtingas patirtis turinčius dėstytojus ir ekspertus: vieni dar nėra praktiškai taikę probleminio mokymosi metodo, kiti jau turi tokios praktinės patirties. Dirbdami individualiai ir grupėse mokymų dalyviai ne tik kėlė jiems rūpimus probleminius klausimus, susijusius su metodo įgyvendinimu, bet ir turėjo galimybę keistis didaktine ir tarpkultūrine patirtimi. Jungtinė Latvijos ir Lietuvos dėstytojų ir ekspertų komanda išsiskyrė neilgam, atlikę mokymų ekspertų užduotus namų darbus gruodžio mėnesį jie susitiks antrojoje mokymų dalyje Rezeknėje.

MOKYMŲ MEDŽIAGA I MOKYMŲ MEDŽIAGA II
Alt
Alt

2017 m. rugsėjo 18-19 dienomis įvyko primasis Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo abipus sienos programos 2014-2020 (Interreg V-A) projekto „SalesLabs for employability competencies development“ (LLI 184) partnerių iš Rezeknės technologijų akademijos ir Šiaurės Lietuvos
kolegijos susitikimas Rezeknėje.

Po oficialaus abiejų aukštųjų mokyklų vadovų: Rezeknės technologijų akademijos rektoriaus Edmundo Teirumnieks ir Šiaurės Lietuvos kolegijos direktoriaus dr. M. Dromanto susitikimo, abiejų projektų komandos aptarė projekto pagrindines veiklas ir rezultatus, partnerių įsipareigojimus ir finansinius įgyvendinimo aspektus.

Antroji susitikimo dalis buvo skirta pirmosios projekto veiklos „Probleminio mokymosi metodo integravimas į studijų dalykus“ aptarimui. Rezeknės technologijų akademijos dėstytojai buvo supažindinti su būsimų mokym turiniu, su probleminio mokymosi konceptu ir jo įtaka studijų
turiniui ir siekiamiems rezultatams. 

Projektų komandos aptarė ir projekto viešinimo veiklas ir įsipareigojimus. Numatoma, kad jungtiniai mokymai „Probleminio mokymosi metodo integravimas į studijų dalykus“ įvyks lapkričio ir gruodžio mėnesiais.

2017 m. vasarą Šiaurės Lietuvos kolegijos bendruomenė pradėjo įgyvendinti ambicingą Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo abipus sienos programos 2014-2020 (Interreg V-A) projektą „SalesLabs for employability competencies development“ (LLI 184). Projektas vykdomas kartu su partneriais iš Latvijos, Rezeknės technologijų akademijos. Pojektas įgyvendinimo laikotarpis 2017-2019 m. Rinkos pokyčių žinojimas ir adaptacija prie jų, studentų ir kitų darbo rinkos dalyvių poreikių analizė leido pagrįsti projekto idėją ir projekto tikslą – stiprinti  darbo jėgos kompetencijas efektyviau reaguoti į darbo rinkos poreikius.

Siekiant šio tikslo bus įgyvendindamos įvairios įdomios ir inovatyvios veiklos. Visų pirma kolegijos erdvėse bus įkurta pardavimų laboratorija (SalesLabs), kurioje vyks bendros Lietuvos ir Latvijos studentų, dėstytojų ir verslininkų darbinės sesijos, verslo problemų sprendimų ir sukurtų produktų pristatymas. Projekto metu taikant inovatyvų probleminio mokymosi metodą bus atnaujinti kolegijoje dėstomi studijų dalykai, kurių turinys ir dėstymo metodai bus dar stipriau orientuoti Šiaurės Lietuvos regiono darbo rinkos poreikius.

Projekte dėmesys bus skiriamas ne tik studentams, bet ir suaugusiems darbo rinkos dalyviams. Sukurta ir įgyvendinta suaugusiųjų mokymo programa suteiks inovatyvių žinių jau dirbantiems, laikinai iš darbo rinkos pasitraukusiems, neįgaliems asmenims.

Projekto veiklos bus lygegriačiai vykdomos tiek Rezeknės technologijų akademijoje, tiek Šiaurės Lietuvos kolegijoje. Jis sujungs gerąsias šių institucijų patirtis ir stipriąsias kompetencijas, leis jomis keistis bendradarbiaujant pardavimų laboratorijose, jungtinių mokymų ir vizitų metu, leis geriau pažinti kito regiono verslo ir darbo rinkos aplinką ir didins galimybę įsidarbinti projekte dalyvaujančių tikslinių grupių atstovams.

Alt